Mobiltelefoni

För att mobiltelefonen ska kunna användas för samtal eller för att sända och ta emot data måste den ha kontakt med en basstation. En basstation har en antenn som skickar och tar emot radiovågor för att kommunicera med mobiltelefoner och terminaler. Basstationsantenner kan vara monterade på hustak, husfasader eller i master.

Mobiltelefoner fungerar både som sändare och mottagare. De skickar och tar emot information med hjälp av radiovågor. Dessa liknar de radiovågor som används för radio och TV. Radiovågornas energi kan tas upp av kroppen.

Minska onödig exponering från mobiltelefonen

Du kan minska exponeringen från din mobil betydligt genom att använda handsfree eller mobilens högtalarfunktion och samtidigt hålla ut mobilen från kroppen när du pratar. God täckning gör att exponeringen minskar ytterligare.

I dag finns inget robust vetenskapligt stöd för att radiovågorna från mobiltelefonen skulle kunna innebära några hälsorisker. Det finns dock en osäkerhet om möjliga långtidseffekter, framförallt när det gäller barn. I väntan på ytterligare kunskap förespråkar Strålsäkerhetsmyndigheten försiktighet vid användning av mobiltelefon.

Hälsorisker

I maj 2011 genomförde Världshälsoorganisationens (WHO) forskningsorgan för cancer, International Agency for Research on Cancer (IARC), en granskning av ditintills publicerad forskningslitteratur i avsikt att bedöma sannolikheten för att radiofrekventa elektromagnetiska fält skulle kunna orsaka cancer. Resultatet var att radiofrekventa fält klassades som möjligen cancerframkallande (klass 2B), vilket är den svagaste misstankegraden.

Sedan 2011 har ett antal epidemiologiska studier som noggrant analyserat risken för hjärntumörer och andra tumörer i huvudet kopplade till mobilanvändning, publicerats. Sammantaget tyder inte dessa studier på någon sådan koppling och misstanken har försvagats ytterligare. För tumörtyper med latenstider längre än 15 år och för barn är det vetenskapliga underlaget ännu alltför begränsat för en robust bedömning, men tillgänglig litteratur tyder sammantaget inte på någon ökad risk.

Det är osannolikt att radiovågorna från mobiltelefonen skulle kunna medföra någon ökad risk för hjärntumör eller andra allvarliga hälsorisker.

Mobilanvändning och graviditet

Att använda en mobiltelefon under graviditet innebär en låg exponering för radiovågor till fostret. Det finns inget vetenskapligt stöd för att så låg exponering skulle kunna medföra några hälsorisker för barnet.

Strålsäkerhetsmyndighetens roll och ansvar

Strålsäkerhetsmyndigheten bevakar exponeringstrender samt forskning om hälsorisker med radiovågsexponering. Vi ger utifrån det råd och rekommendationer.