Ska jag vara orolig för en mobilmast (basstation) i närheten av mitt hem?

Strålsäkerhetsmyndigheten har mätt exponeringen för radiovågor på olika platser i samhället. Resultatet visar att även om vi lägger ihop exponeringen från olika typer av sändare så är den totala exponeringen för radiovågor oftast låg på platser där allmänheten vistas. Utifrån det underlag som hittills finns tillgängligt bedömer myndigheten att det inte finns några hälsorisker med exponeringen från basstationer för mobiltelefoni, trådlösa datornätverk och liknande sändare. Globalt sett har det också genomförts omfattande forskning utan att några strålskyddsrelaterade hälsorisker med mobiltelefonanvändning har kunnat säkerställas. När det gäller incidens för hjärntumör så finns det inte något stöd för att mobilsamtal skulle öka risken för detta.

Det är operatörernas ansvar att säkerställa att miljöbalkens försiktighetsprincip följs och att referensvärdena inte överskrids. Det är kommunerna som har det operativa tillsynsansvaret för mobilbasstationer och Strålsäkerhetsmyndigheten och Folkhälsomyndigheten vägleder och informerar kommunerna i frågan. Det är din kommun du ska vända dig till om du har frågor om boendemiljön.

Här kan du läsa om olika myndigheters ansvar: 5G-teknik

Gällande 5G-teknik i högre frekvensområden måste en framtida bedömning göras. Idag finns inte tillräckligt med forskning för en sådan bedömning.