Babyvakter

En babyvakt gör det möjligt att på avstånd vaka över ett sovande barn. Babyenheten skickar ljud och eventuell bild med radiovågor. Så länge användarbeskrivningen följs ska barnets exponering för radiovågor underskrida gällande gränsvärde. Strålsäkerhetsmyndigheten ser därför inte något strålskyddsmässigt skäl för att avråda från användning av babyvakter.

En elektronisk babyvakt består av två enheter. Den ena läggs i närheten av barnet och den andra placeras inom hörhåll för den som övervakar barnet. Om barnet vaknar aktiveras babyvakten och övervakaren kan höra barnets röst i en högtalare. Ljudet, och eventuell bild, skickas mellan enheterna med hjälp av radiovågor.

Radiovågor har förmågan att tränga in i kroppen och värma upp vävnaden. Exponeringen för radiovågor från babyvakter blir vanligtvis mycket låg, långt under den högsta nivån radiovågor som en produkt får exponera en användare för. Det visar mätningar som Strålsäkerhetsmyndigheten har gjort tillsammans med finska Strålsäkerhetscentralen (STUK).

Resultatet av vår mätning

Strålsäkerhetsmyndigheten och finska STUK har gjort mätningar på fyra olika modeller av babyvakter. Mätningarna visade att babyvakterna ger låg exponering, långt under gränsvärdet även då babyenheten är i direkt kontakt med barnet.

Den babyvakt i undersökningen som hade högst sändarstyrka sände med 500 milliwatt, vilket är högre än vad en mobiltelefon kan ge. Mätningen visar dock att exponeringsnivån, trots den relativt höga uteffekten, blir låg även vid direkt kontakt mellan barn och babyvakt.

De av oss testade babyvakterna från vänster: Lafayette, Doro, Philips, TopCom
Tillverkare och modellUppmätt SAR-värde*) (W/kg)
Doro, BM35+1
Babyenhet
Föräldraenhet
0,174
0,214
Lafayette, Dc-466
Enhet 1
Enhet 2 
0,36
0,36
TopCom, 1010
PMR, babyenhet
Föräldraenhet 
0,041
0,33 
Philips Avant DECT, SCD497
Babyenhet
Föräldraenhet
0,030
0,024
*) Mätosäkerheten är 22 procent. Gränsvärdet är 2 W/kg.  

Så undersöktes babyvakterna

Vi mätte hur mycket av radiovågornas effekt som absorberas av kroppen. För att göra det använde vi en docka av plast, som innehöll en vätska med samma elektriska egenskaper som hjärnan. En antenn fördes ner i dockan med hjälp av en robotarm. Med antennen mättes sedan styrkan på de elektriska fält som uppstod när babyvakten sände radiovågor. Det högsta värdet som uppmättes blev det SAR-värde som den testade babyvakten fick.

SAR-värdet är ett mått på den energi som kroppen tar upp från radiovågorna. Gränsvärdet är 2 watt per kilogram (W/kg) kroppsvävnad och är satt för att med god marginal undvika säkerställda hälsorisker med radiovågor.

Exponeringen minskar med avståndet

Bilden visar hur SAR-värdet minskar när en babyvakt flyttas längre bort från den testdocka som användes i våra mätningar.

Om du vill begränsa barnets exponering för radiovågor kan du placera babyvakten utom räckhåll.