Patienter har utsatts för onödig strålning

Patienter har utsatts för onödig strålning på grund av extravasalt injicerad radiofarmaka.

Personalens kunskap om vilka stråldoser som kan uppkomma, hur man ska mäta och följa upp berörda patienter samt åtgärder för att minska stråldosen var bristfällig. Rutiner för stråldosberäkning saknades.

Enligt 6 § Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2008:34) om nuklearmedicin ska tillståndshavaren se till att all personal har sådan teoretisk och praktisk utbildning som behövs för att arbetet ska kunna utföras på ett från strålskyddssynpunkt tillfredsställande sätt.

Enligt 7 § SSMFS:34 ska tillståndshavaren ha en beredskapsplan som omfattar åtgärder i syfte att mildra de skadliga effekterna om en feladministrering trots allt skulle ske.