Myndighetens krisorganisation

Strål­säkerhets­myndig­hetens kris­organisation består till stor del av experter inom strål­skydd och kärn­teknik samt kommunikatörer. Våra experter analyserar och bedömer den inträffade händelsen så att vi, tillsammans med andra aktörer, på bästa sätt kan hantera händelsen både på kort och på lång sikt.

Strålsäkerhetsmyndighetens krisorganisation

  • ger råd om strålskydd i samband med en radiologisk nödsituation inom eller utom landet
  • leder en nationell organisation för expertstöd
  • svarar för teknisk rådgivning till de myndigheter som ansvarar för hantering av konsekvenser av en olycka i kärnteknisk verksamhet eller annan tillståndspliktig verksamhet med joniserande strålning
  • svarar för expertkompetens samt kunskaps- och beslutsunderlag inom strålskyddsområdet inklusive spridningsprognoser, strålningsmätningar och strålskyddsbedömningar
  • upprätthåller förmågan att inom strålskyddsområdet genomföra mätningar, provtagningar och analyser i fält
  • upprätthåller system för kontinuerlig övervakning av strålningsnivåer
  • informerar, i samverkan med berörda myndigheter, allmänheten om strålning och strålskydd i syfte att förebygga akuta strålskador och minska risken för sena skador till följd av strålning.

Krisorganisationen utbildas och övas kontinuerligt för att uppnå en god förmåga att tillsammans med andra aktörer hantera en radiologisk nödsituation.