Myndighetens krisorganisation

Strål­säkerhets­myndig­hetens kris­organisation består till stor del av experter inom strål­skydd och kärn­teknik samt kommunikatörer. De analyserar och bedömer den inträffade händelsen så att myndig­heten, tillsammans med andra aktörer, på bästa sätt kan hantera händelsen både på kort och på lång sikt.

Strålsäkerhetsmyndighetens krisorganisation

  • ger råd om strålskydd och sanering efter utsläpp av radioaktiva ämnen
  • ger råd om strålnings­mätningar samt samordnar och biträder med strålskydds­bedömningar
  • upprätthåller och leder en nationell organisation för expertstöd
  • svarar för teknisk rådgivning till de aktörer som ansvarar för hantering av konsekvenser av en olycka i kärnteknisk verksamhet
  • svarar för expert­kompetens samt kunskaps- och besluts­underlag inom strålskydds­området inklusive spridnings­prognoser och strålskydds­bedömningar
  • upprätthåller förmågan att inom strålskydds­området genomföra mätningar, prov­tagningar och analyser i fält
  • informerar tillsynsmyndigheter i närliggande länder vid händelser som fått eller kunde ha lett till konsekvenser som inte är av försumbar betydelse för säkerhet eller strålskydd
  • informerar, i samverkan med berörda myndigheter, allmänheten om strålning och strålskydd i syfte att förebygga akuta strålskador och minska risken för sena skador till följd av strålning.

Strålsäkerhetsmyndigheten har stöd av ytterligare experter genom avtal med beredskapslaboratorier som bistår oss i vår analys av radiologiska konsekvenser av en radiologisk eller nukleär händelse. I detta ingår uppgifter i fält och laboratorium, dosimetri- och meteorologiska uppgifter samt expertis inom strålskydd, mätdatahanteringar och dosberäkningar.

Krisorganisationen och expertstödet utbildas och övas kontinuerligt för att uppnå en god förmåga att tillsammans med andra aktörer hantera en radiologisk nödsituation.