Avveckla handelsverksamhet med joniserande strålning

Om du slutar din verksamhet med yrkesmässig handel med röntgenutrustningar, eller radioaktiva ämnen ska du kunna visa att alla registrerade radioaktiva ämnen och tekniska anordningar har tagits om hand enligt Strålsäkerhetsmyndighetens regler. Först då kan vi avskriva ditt tillstånd eller din anmälan och därmed avgiften.

När du slutar din verksamhet med yrkesmässig handel måste du rapportera detta till Strål­säkerhets­myndigheten så att vi kan avskriva din verksamhet och årsavgift. Du måste också kunna visa att alla registrerade radioaktiva ämnen och tekniska anordningar har tagits om hand eller överlåtits.

Avfall och uttjänta strålkällor

Ett radioaktivt ämne eller en teknisk anordning som kan alstra strålning som du inte längre ska använda måste tas hand om på ett strålsäkert sätt. Du är ansvarig för ditt innehav tills du med ett intyg kan visa vem den har lämnats till. Det betyder också att du fortsätter att betala årlig avgift för ditt innehav. Den verksamhet som tar över ditt radioaktiva ämne eller tekniska anordning som kan alstra strålning måste ha tillstånd av Strålsäkerhetsmyndigheten eller ha fått sin anmälan registrerad av oss och i sin tur skicka in en blankett för nyregistrering.

Så här tar du hand om radioaktivt ämne

När du inte längre vill använda ett radioaktivt ämne krävs en korrekt hantering så att ämnet inte längre kan utsätta omgivningen för strålning.

Kontakta det företag du köpte det radioaktiva ämnet av, där kan du få hjälp med en rätt hantering.

Så tar du hand om röntgenrör

När ett röntgenrör i en teknisk anordning ska kasseras är det viktigt att röret görs permanent obrukbart så att det inte längre kan utsätta omgivningen för strålning.

Genom att intyga ska du försäkra att röntgenröret har gjorts permanent obrukbart.

Radioaktivt avfall

Radioaktiva ämnen som du ska kassera räknas som radioaktivt avfall. 

Du som bedriver verksamhet där det kan uppstå radioaktivt avfall kan genom avtal lämna över ansvaret till tillverkaren eller den som överlåtit det radioaktiva ämnet till dig.

Radioaktivt ämne i behållare skickas till en för ändamålet godkänd avfallsanläggning. I Sverige är det Cyclife Sweden AB. Inom EU finns även andra anläggningar.