Praktiskt strålskydd vid röntgenundersökningar

Den som bedriver verksamhet med joniserande strålning måste uppfylla gällande strålsäkerhetskrav. Utgångspunkten för en strålsäker hälso- och sjukvård är de tre grundläggande principerna för stålskydd: berättigande, optimering och dosgränser för personal och allmänheten.

I Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter ställs krav på att potentiell strålning, det vill säga möjlig strålning, ska beaktas vid röntgenundersökningar. Sannolikheten för, och konsekvenserna av, oavsiktlig eller felaktig bestrålning ska i möjligaste mån minimeras genom lämpligt val av utrustning och lämplig utformning av kvalitetskontroller, arbetsrutiner och utbildningsprogram.

Granskning av praktiskt strålskydd vid röntgenundersökningar

Som en del av Strålsäkerhetsmyndighetens tillsynsarbete granskar myndigheten i vilken utsträckning rutiner för praktiskt strålskydd tillämpas på Sveriges röntgenavdelningar.

Praktiskt strålskydd vid röntgenundersökningar innebär att tillfråga kvinnor i fertil ålder om eventuell graviditet, användandet av gonadskydd på pojkar och män upp till en viss ålder samt användningen av kompression (GGK).

Myndighetens granskning syftar till att förbättra strålskyddet för patienterna, och inkluderar ett antal tillståndshavare som ska redovisa hur rutinerna har tillämpats.

Tidigare genomförda granskningar har skett under våren 2013 och 2014 samt hösten 2015. Resultatet från de granskningarna presenteras i rapporten 2015:14 Praktiskt strålskydd vid röntgenundersökningar. Under våren 2018 genomförs en ny redovisningsperiod på landets röntgenavdelningar.