Inomhusvistelse

Om en kärnkraftsolycka inträffar så kan det bli aktuellt med inomhusvistelse för dig som bor eller vistas i närheten av kärnkraftverket. Genom att vara inne minskar du risken för att andas in radioaktiva ämnen i luften. Byggnaden ger dig också skydd mot strålning från radioaktiva ämnen i luften eller på marken.

Bostadshus ger skydd mot radioaktiva ämnen efter ett utsläpp från en kärnkraftsolycka. Bäst skydd har du där väggar och tak är som tjockast. Se till att du stänger dörrar, fönster, vädringsluckor och ventilation (om det är möjligt). På det sättet minskar du risken att luftburna radioaktiva ämnen tränger in i bostaden.

Uppmaningen att stanna inomhus gäller även djur och husdjur. Stäng om möjligt dörrar och fönster till djurstallar och lador med foder. Skydda foder och vatten från att blandas med radioaktiva ämnen genom att täcka över.

Om du måste gå ut är det bra att ha skydd för mun och näsa samt klädesplagg som täcker huden. Det underlättar om kläderna är lätta att rengöra såsom regnkläder som lätt kan spolas av. Undvik att ta in utomhuskläderna i bostaden för att minska risken att sprida radioaktiva ämnen. Tvätta dig när du kommer in.

Lyssna på Sveriges Radio P4 för löpande information. Länsstyrelsen meddelar när faran är över eller om du ska vidta någon annan åtgärd för att skydda dig.

Frågor och svar om inomhusvistelse

Hur skyddas jag från strålning genom att stanna inomhus vid en kärnkraftsolycka?

Genom att stanna inne vid en kärnkraftsolycka kan du skyddas mot strålning på två sätt.

  • För det första skärmar väggar och tak strålningen från radioaktiva ämnen som finns i luften eller på marken utanför byggnaden.
  • För det andra blir koncentrationen av radioaktiva ämnen i luften lägre inomhus jämfört med utomhus om du stänger dörrar, fönster och ventilation. Med tiden kan en del radioaktiva ämnen som finns i utomhusluften trots det komma in i byggnaden. När ett utsläpp passerat ska du därför vädra.

Hur bra skydd du får genom att stanna inomhus beror på vilken typ av byggnad det är, byggnadsmaterialet, tjockleken på väggar och tak och om det går att stänga av ventilationen. Genom att stanna inne i ett vanligt småhus kan du sänka stråldosen till hälften jämfört med att vara utomhus under samma tid. I en större byggnad kan du sänka stråldosen till en tiondel jämfört med att vara utomhus under samma tid.

Vad är det som avgör om jag ska stanna inomhus eller evakuera (utrymma) vid en kärnkraftsolycka?

Det är flera faktorer som spelar in. På större avstånd blir stråldoserna i samband med ett utsläpp lägre. Då kan det vara tillräckligt att stanna inomhus under tiden som utsläppet passerar. På vilka avstånd som du får ett bra skydd av att stanna inomhus beror på utsläppets storlek. En viktig faktor är om ett utsläpp passerar via haverifiltren som finns på svenska kärnkraftverk. Haverifiltren fångar upp radioaktiva ämnen i ett utsläpp och kan effektivt minska mängden radioaktiva ämnen som kommer ut till omgivningen vid en allvarlig olycka där härden smälter.

I beredskapszonerna finns det förhandsutdelade jodtabletter. Att stanna inomhus och ta en jodtablett kan tillsammans ge ett skydd som är så pass bra att det är ett alternativ till utrymning inom vissa avstånd. Det är viktigt att ta jodtabletter vid rätt tidpunkt och bara på uppmaning av länsstyrelsen. Tar du jodtabletter för tidigt eller för sent minskar eller uteblir skyddseffekten.

Hur kan det vara säkrare för mig att stanna inomhus (inomhusvistelse istället för utrymning)?

För de allvarligaste olyckorna gäller inomhusvistelse främst i yttre beredskapszonen mellan cirka 15 och 25 kilometer. Där ligger flera stora samhällen som kan vara svåra att utrymma på kort tid. Då kan alternativet att stanna inomhus och ta jodtabletter under ett utsläpp vara betydligt bättre än att vara utomhus eller i en bilkö i samband med utrymning. Om nedfallet blir stort kan utrymning istället göras efter utsläppet om strålningsmätningar visar att det behövs.

Det är viktigt att ta jodtabletter vid rätt tidpunkt och bara på uppmaning av länsstyrelsen. Tar du jodtabletter för tidigt eller för sent minskar eller uteblir skyddseffekten.

Fungerar rådet att stanna inomhus även om jag bor i ett gammalt och dåligt isolerat hus?

Ja, det gör det. I beräkningarna som ligger till grund för planeringen för inom vilka avstånd inomhusvistelse ger ett tillräckligt skydd antas att inomhusvistelse sker i ett vanligt småhus. 

Om jag bor i ett hyreshus och inte kan stänga av ventilationen, bör jag ändå stanna inomhus?

Ja, det bör du. Det kan vara svårt att stänga av ventilationen i många hus. Under den tid som inomhusvistelse i praktiken kan fortgå blir skyddet tillräckligt bra. När det radioaktiva utsläppet passerat kan du vädra.