Ultraljudsundersökning vid graviditet

Strålsäkerhetsmyndigheten rekommenderar gravida att endast genomgå ultraljudsundersökningar när det finns ett medicinskt syfte. Nyttan med undersökningen ska vara större än risken för skadliga effekter.

Diagnostiskt ultraljud har sedan 1980-talet använts inom vården för undersökning av gravida i syfte att få information om fostret. Med hjälp av ultraljud går det bland annat att avgöra storlek, ålder, hälsa och eventuell förekomst av skador.

Alla gravida erbjuds i dag en undersökning med ultraljud i graviditetsvecka 17–20. Denna utförs av en specialutbildad barnmorska, medan mer omfattande ultraljudsundersökningar utförs av läkare. I Sverige genomgår cirka 97 procent av alla gravida rutinmässiga ultraljudsundersökningar.

Undvik souvenirbilder

På senare år har allt fler föräldrar börjat efterfråga souvenirbilder och filmer på fostret, ofta flera gånger under graviditeten.

Även om metoden bland allmänheten betraktas som riskfri kan ultraljud vid felaktig användning orsaka skadlig uppvärmning av fostret. Dessutom har epidemiologiska studier visat att det finns risk för neurologisk påverkan hos foster som exponeras för ultraljud. Därför ska metoden enbart användas i medicinskt syfte.

Strålsäkerhetsmyndighetens rekommendationer

Strålsäkerhetsmyndigheten rekommenderar att diagnostiskt ultraljud endast ska utföras:

  • då den medicinska nyttan är större än förutsebara risker. Det gäller även när ultraljud används vid undervisning och forskning.
  • av legitimerad personal, väl utbildad och tränad inom ultraljudsdiagnostik.

Ultraljud ska inte användas för att:

  • ta bilder och spela in filmer av fostret, av någon annan anledning än medicinsk.
  • bestämma fostrets kön, av någon annan anledning än medicinsk.

Verksamhet med ultraljud regleras i strålskyddslagen (2018:396). Strålsäkerhetsmyndighetens rekommendationer grundas bland annat på internationella riktlinjer.

Om ultraljud

Ultraljud är högfrekvent ljud som alstras i en kristall. Ultraljudskristallen avger varje sekund tusentals ljudsignaler som reflekteras tillbaka beroende på det undersökta organets täthet. Kristallen är också mottagare av ljudet som omvandlas till en bild på en tv-skärm. Tekniken bygger alltså på ljudvågor och inte på röntgenstrålning.

Med ultraljud är det möjligt att undersöka vävnader och organ som innehåller vatten, exempelvis livmoder, njurar, gallblåsa och blodkärl. Det är även möjligt att se förändringar som knölar, cystor, tumörer eller inflammationer, samt att undersöka foster.

Lagar och bestämmelser