Exportkontroll

Den som ska exportera ett kärnämne eller andra kärntekniska produkter från Sverige kan behöva tillstånd från Strålsäkerhetsmyndigheten. Det gäller även export av teknisk information och programvara som rör sådana produkter. Tillstånd kan också krävas för vissa förmedlingstjänster från Sverige.

Utökade sanktioner mot Ryssland gällande PDA

Från och med den 26 februari 2022 har förbudet att sälja eller exportera kärnämne, kärntekniska produkter, teknik och programvara med mera till Ryssland utökats. EU har beslutat att utöka sanktionerna mot Ryssland. I och med detta förbjuds försäljning och export med mera av så kallade produkter med dubbla användningsområden som finns listade i bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/821 (PDA-förordningen). Det finns möjlighet till vissa undantag från förbuden vilka prövas av behörig myndighet. Redan utfärdade exporttillstånd av PDA till Ryssland kan genom de nya förbuden inte längre användas.

EU-förordning 2022/328
EU-förordning 2021/821
Sanktioner avseende Ryssland och Ukraina, på UD:s webbplats
Om sanktionerna, på ISP:s webbplats
Om sanktionerna, på Kommerskollegiums webbplats

Sverige har åtagit sig att verka för att förhindra spridning av kärnvapen. Det innebär bland annat att Strålsäkerhetsmyndigheten och Inspektionen för strategiska produkter (ISP) kontrollerar svensk export av så kallade produkter med dubbla användningsområden (PDA).

Utmärkande för PDA är att de kan användas både i civil verksamhet och för militära syften. Inom Sverige regleras exporten av sådana produkter både genom en EU-förordning och genom svensk lagstiftning.

PDA-förordningen

Den 9 september 2021 ersattes förordning (EG) nr 428/2009 av förordning (EU) nr 2021/821. Hänvisningar till den upphävda förordningen ska anses som hänvisningar till förordning (EU) nr 2021/821 och ska läsas i enlighet med jämförelsetabellen i bilaga VI i förordning (EU) nr 2021/821.

Uppdaterad kontrollista för PDA

EU-kommissionen har antagit en uppdaterad kontrollista för produkter med dubbla användningsområden (PDA). Den uppdaterade kontrollistan finns i EU-förordning 2023/66 som därmed utgör en ny bilaga I till EU-förordning 2021/821 (PDA-förordningen). 

Förordning 2023/66 trädde i kraft den 12 januari 2023.

Tillståndsprövning av export av kärntekniska produkter

  • Strålsäkerhetsmyndigheten tillståndsprövar export av kärnämnen, kärntekniska anläggningar och kärnteknisk utrustning som tillhör kategori 0 i bilaga 1 till Rådets förordning (EU) nr 2021/821 om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av produkter med dubbla användningsområden.
  • ISP tillståndsprövar export av produkter som tillhör kategori 1-9 i bilaga 1 till Rådets förordning (EU) nr 2021/821.

Samarbeten mot spridning av kärnvapen

Sverige har förbundit sig att arbeta mot spridning av kärnvapen genom

  • fördraget om icke-spridning av kärnvapen, Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT), som övervakas av det internationella atomenergiorganet (IAEA)
  • FN:s säkerhetsråds resolution 1540 (2004)
  • Sveriges medlemskap i multilaterala exportkontrollregimer, till exempel Nuclear Suppliers Group (NSG) och Zangger Committee.

Reglering av export av kärnämnen

Exportkontrollen av PDA regleras i såväl europeisk lagstiftning som kompletterande svensk lagstiftning, genom:

  • Europeiska rådets förordning (EU) nr 2021/821, och
  • Lag (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd, som också omfattar bestämmelser om straff för brott mot rådets förordning, och
  • Förordning (2000:1217) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd.

Sanktioner och särskilda regelverk

FN:s säkerhetsråd har utfärdat sanktioner mot vissa länder. För några av dessa länder har EU förstärkt exportkontrollen ytterligare genom särskilda EU-sanktioner. Vid export till dessa länder finns därför särskilda regelverk. Det kan innebära att vissa produkter överhuvudtaget inte får exporteras eller att exporttillstånd krävs för ytterligare produkter än de som omfattas av Rådets förordning (EU) nr 2021/821. Sanktionerna mot Iran och Nordkorea omfattar kärntekniska produkter.

Lättnader i sanktionerna mot Iran

Den 16 januari 2016 lättades de sanktioner mot Iran som rör kärnteknik. Samma dag trädde förordning (EU) nr 2015/1861 och förordning (EU) nr 2015/1862, med bestämmelser om suspendering, hävning och justering av EU:s kärnteknikrelaterade sanktioner, i kraft inom EU.

Nukleärt relaterade produkter som tidigare var förbjudna faller nu under tillståndsplikt. Exakt vilka lättnaderna är framgår av EU-förordning 2015/1861.