Avveckla forskningsverksamhet med joniserande strålning

Om du slutar använda joniserande strålning i din forskningsverksamhet ska du kunna visa att alla registrerade radioaktiva ämnen och tekniska anordningar har tagits om hand enligt Strålsäkerhetsmyndighetens regler. Först då kan vi avskriva ditt tillstånd, din anmälan och årsavgift.

När du slutar att använda joniserande strålning i din verksamhet måste du rapportera detta till Strål­säkerhets­myndigheten så att vi kan avskriva din verksamhet och årsavgift. Du måste också kunna visa att alla registrerade radioaktiva ämnen och tekniska anordningar har tagits om hand eller överlåtits enligt reglerna. Du måste även sanera lokalerna där din verksamhet har använt radioaktiva ämnen så att lokalerna kan friklassas.

Så här avregistrerar du radioaktiva ämnen eller tekniska anordningar som alstrar strålning

Radioaktiva ämnen eller tekniska anordningar som alstrar joniserande strålning som du inte längre ska använda måste tas hand om på ett strålsäkert sätt.

Avregistrering av radioaktiva ämnen

När det gäller radioaktiva ämnen kan det vara bra att kontakta företaget du köpte ämnet av. Där kan du få hjälp och råd om hur du ska hantera det radioaktiva ämnet på rätt sätt.

Du rapporterar förändringen genom att fylla i och skicka in blanketten "Avregistrering av utrustning".

Friklassning av lokal

Lokaler som inte längre används för arbete med radioaktiva ämnen ska friklassas.

Att friklassa en lokal innebär att

  • alla ytor som kan ha kontaminerats, det vill säga förorenats av radioaktiva ämnen, ska saneras
  • radioaktivt förorenad utrustning och andra inventarier måste tas om hand på ett strålsäkert sätt
  • genomförda saneringsåtgärder och resultatet av utförda kontrollmätningar ska redovisas till Strålsäkerhetsmyndigheten, som därefter fattar beslut om friklassning.

Friklassning regleras i Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2018:3) om undantag från strålskyddslagen och friklassning av material, byggnads­strukturer och områden.

Avfall och export

Mer information om hur du hanterar radioaktiva ämnen och tekniska anordningar som kan alstra strålning som inte längre ska användas, samt hur du hanterar radioaktivt avfall, får du på sidan "Driva forskningsverksamhet med joniserande strålning". På samma sida hittar du information om vilka regler som gäller om du vill föra ut dina radioaktiva ämnen ur landet.