Beredskap

Den svenska bered­skapen består av ett nät­verk av myndig­heter, läns­styrelser och kommuner, med olika ansvars­områden och roller. Vid radio­logiska nöd­situationer sam­verkar berörda aktörer för att på bästa sätt skydda människor och miljö mot negativa konsekvenser av strål­ning.

Strålsäkerhets­myndigheten har till uppgift att samordna de beredskaps­­åtgärder som krävs för att före­bygga, identifiera och upptäcka nukleära och radio­logiska händelser som kan leda till skador på människor och miljö. Vi har beredskap dygnet runt alla dagar om året.