Regelverk för slutna strålkällor

I tabellen nedan finner du de lagar, förordningar och föreskrifter som berör slutna strålkällor. Under tabellen har vi lyft fram några viktiga punkter i våra föreskrifter som rör forskningsarbete med slutna strålkällor.

Regelverk Beskrivning
Strålskyddslag (2018:396) Grundläggande krav vid verksamheter med strålning, såsom allmänna skyldigheter när det gäller utbildning och skyddsanordningar. Lagen ger också svar på vad som gäller vid tillståndsplikt, tillsyn och ansvarsbestämmelser såsom böter eller fängelse.
Strålskyddsförordning (2018:506) Förordningen anger dosgränser vid verksamhet med joniserande strålning, ger undantag från strålskyddslagen och pekar ut Strålsäkerhetsmyndigheten som ansvarig myndighet.
SSMFS 2018:1 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om grundläggande bestämmelser för tillståndspliktig verksamhet med joniserande strålning Föreskriften ställer bland annat krav på kontroller av HASS, kompetens och dokumentation. Definition på HASS kan ses i bilaga 1.2.
SSMFS 2018:2 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om anmälningspliktiga verksamheter Här ges information om anmälan, kontroller av strålkällor och lokaler.

Strålskyddsexpert

Vid tillståndspliktig forskningsverksamhet med joniserande strålning ska tillståndshavaren ha tillgång till en strålskyddsexpertfunktion. En strålskyddsexpertfunktion måste, i enlighet med Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2018:1) om grundläggande bestämmelser för tillståndspliktig verksamhet med joniserande strålning, utses av verksamheten. Varje förändring av funktionen ska prövas och godkännas av Strålsäkerhetsmyndigheten innan den får tillämpas. Kompetenskrav hos en strålskyddsexpert framgår av Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter. Funktionen kan vara en eller flera personer eller en organisation. Det går bra att använda en inhyrd konsult om konsulten är insatt i din forskningsverksamhet.