Ringhals 2

Ägarna till Ringhals AB (RAB) fattade under 2015 beslut om att avveckla reaktorerna Ringhals 1 och 2 (R1 och R2). R2 är sedan slutet av 2019 permanent avstängd. R1 ska tas ur drift 2020.

R2 befinner sig i en övergångsfas innan nedmontering och rivning. Allt använt kärnbränsle transporteras till det centrala mellanlagret för använt kärnbränsle (Clab) i Oskarshamn. Reaktorsystemets insida rengörs kemiskt för att få bort radioaktiva beläggningar och därmed minskas personalens exponering för joniserande strålning.

Strålsäkerhetsmyndigheten bedriver regelbunden tillsyn om avveckling och ska godkänna ansökan om att övergå till nedmontering och rivning innan detta får påbörjas.

Det kortlivade radioaktiva rivningsavfallet från R1 och R2 kommer att mellanlagras på platsen tills det kan slutförvaras i ett utbyggt slutförvar för kortlivat radioaktivt avfall (SFR). Ett utbyggt SFR kommer inte att vara i drift före slutet av 2020-talet.

Ringhals planerar att mycket lågaktivt rivningsavfall (på engelska very low level waste, VLLW) kommer att förvaras vid RAB:s avfallsområde i väntan på deponering i markförvar.