Starta veterinärverksamhet med joniserande strålning

Det krävs tillstånd från Strålsäkerhetsmyndigheten för att bedriva veterinärmedicinsk verksamhet med joniserande strålning. För viss veterinärmedicinsk verksamhet gäller endast anmälningsplikt, vilket innebär att du måste anmäla din verksamhet till Strålsäkerhetsmyndigheten.

Verksamhet med joniserande strålning kräver tillstånd från Strålsäkerhetsmyndigheten. För viss verksamhet med joniserande strålning har tillståndsplikten ersatts med en anmälningsplikt. Du som ansöker om tillstånd eller gör en anmälan om att starta en veterinärmedicinsk verksamhet måste se till att verksamheten uppfyller kraven som finns i våra föreskrifter.

Exempel på tillståndspliktig veterinärverksamhet:

 • Stationärt placerad röntgenapparat för röntgen av små eller stora djur där strålningen inte är låst mot golvet eller med en rörspänning som överstiger 150 kV
 • Ambulerande röntgen
 • CT
 • Genomlysning
 • Nuklearmedicin
 • Strålbehandling

Exempel på anmälningspliktig veterinärverksamhet:

 • Röntgen av smådjur med stationärt placerad röntgenapparat där strålningen är låst mot golvet och rörspänningen inte överstiger 150 kV
 • Tandröntgen med intraoralt placerad bildmottagare där rörspänningen inte överstiger 75 kV

Har du frågor om din veterinärverksamhet kräver tillstånd eller om du ska göra en anmälan? Hör av dig till Strålsäkerhetsmyndighetens registratur via e-post.

Anmälan eller ansökan ska vara undertecknad av en behörig person som har rätt att ansöka om tillstånd eller göra en anmälan för företagets eller organisationens räkning, exempelvis en VD. Strålsäkerhetsmyndigheten ger normalt tillstånd och registrerar anmälan för juridiska personer, det vill säga företag eller organisationer med organisationsnummer registrerat i Sverige.

Det är du som verksamhetsutövare som ansvarar för att din verksamhet sker enligt de krav vi ställer i våra föreskrifter.

Ansök om tillstånd för veterinärmedicinsk verksamhet med joniserande strålning

För att ansöka om tillstånd för tillståndspliktig veterinärmedicinsk verksamhet med joniserande strålning måste du fylla i följande och skicka till oss:

 1. Blanketten "Ansökan om tillstånd för verksamhet med joniserande strålning" och en bilaga med kompletterande information om din verksamhet.
 2. Blanketten "Nyregistrering av utrustning", där du anger vilken sorts radioaktivt ämne eller teknisk anordning du vill använda i din verksamhet.

För att bedriva tillståndspliktig verksamhet med joniserande strålning krävs det, enligt Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2018:1) om grundläggande bestämmelser för tillståndspliktig verksamhet med joniserande strålning, även en strålskyddsexpert.

För nyregistrering av en CT ska du skicka in följande information:

 1. Beskrivning av strålskärmningen i rummet där din CT ska stå. Skicka med en skiss över lokalen, manöverplatsen och angränsande utrymmen.
 2. Arbetsrutiner vid undersökningar som beskriver hur du utformat strålskyddet för personal och djurägare. Uppge speciellt om personer kommer att vistas inne i lokalen när din CT används.
 3. Beskrivning av hur dina arbetstagare är kategoriindelade. Arbetstagare i kategori B ska dosövervakas för att visa att placeringen i kategori B är korrekt. Bifoga gärna plan för dosövervakning. För personal som inte är kategoriindelad ska du skicka in en motivering och/eller beräkningar som stöder ditt ställningstagande.

Du får inte påbörja din verksamhet med joniserande strålning förrän du har fått ditt tillstånd från oss.

Handläggningstid för tillståndsansökan

När en fullständig ansökan om tillstånd har kommit in till oss börjar ärendet att handläggas. I normala fall tar det 1–2 veckor. Detta gäller dock inte stora eller komplicerade verksamheter där handläggningstiden blir längre.

Är din ansökan ofullständig och kräver kompletteringar blir handläggningstiden också längre. Om vi inte får in begärd komplettering kan vi komma att pröva ärendet i befintligt skick eller avvisa det.

Anmäl veterinärmedicinsk verksamhet med joniserande strålning

För att anmäla veterinärmedicinsk verksamhet med joniserande strålning måste du fylla i och skicka in blanketten "Anmälan av verksamhet med strålning" samt "Nyregistrering av utrustning", där du anger vilken sorts radioaktivt ämne eller teknisk anordning du vill använda i din verksamhet.

Du får inte påbörja din verksamhet med joniserande strålning förrän vi har bekräftat din anmälan.

Handläggningstid för anmälan

När en fullständig anmälan har kommit in till oss börjar ärendet att handläggas. I normala fall tar det 1 vecka.

Är din anmälan ofullständig och kräver kompletteringar blir handläggningstiden också längre. Om vi inte får in begärd komplettering kan vi komma att pröva ärendet i befintligt skick eller avvisa det.

Registrering av röntgenapparat eller radioaktiva ämnen

Den typ av röntgenapparat eller radioaktiva ämnen som din anmälan eller ditt tillstånd omfattar anges i ett registerutdrag som Strålsäkerhetsmyndigheten utfärdar. Registerutdraget får du som verksamhetsutövare i samband med ditt tillstånd eller att vi bekräftar din anmälan.

Om du säljer, kasserar eller skaffar en ny röntgenapparat måste du meddela detta till Strålsäkerhetsmyndigheten. Du får då ett nytt och aktuellt registerutdrag av oss.