Tillstånd för export av kärntekniska produkter

För export av kärntekniska produkter, som till exempel kärnämne och kärnteknisk utrustning, krävs tillstånd från Strålsäkerhetsmyndigheten. Tillstånd krävs även för teknisk information och programvara som rör sådana produkter. Kravet på tillstånd gäller för export utanför EU och ibland även för överföring till ett annat EU-land.

Strålsäkerhetsmyndigheten tillståndprövar

  • export ut ur EU, enligt Europeiska rådets förordning (EG) nr. 428/2009 om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av produkter med dubbla användningsområden, bilaga 1, kategori 0
  • överföring av kärntekniska produkter till annat EU-land. Detta gäller dock med vissa undantag. Se Europeiska rådets förordning (EG) nr. 428/2009, bilaga IV, del 2
  • export eller överföring inom EU av teknisk information och programvara som rör fysiska produkter, i vissa fall. Se Europeiska rådets (EG) nr. 428/2009, bilaga 1, kategori 0.

Tillstånd för förmedlingstjänster

Det kan även krävas tillstånd för vissa förmedlingstjänster, om varan helt eller delvis är eller kan vara avsedd för ett kärnvapenprogram. Se artikel 5 i Europeiska rådets förordning (EG) nr. 428/2009.

Exempel på sådana tjänster är att förmedla transaktioner för inköp, försäljning eller leverans av så kallade produkter med dubbla användningsområden (PDA). Det kan också handla om försäljning eller inköp av sådana produkter från ett tredjeland till något annat tredjeland.

Inget tillståndskrav för stödtjänster

Att tillhandahålla stödtjänster är undantaget från tillståndskravet. Med stödtjänster avses till exempel transport och finansiella tjänster. Se artikel 5 i Rådets förordning (EG) nr. 428/2009.

Så här ansöker du om tillstånd att exportera

Exporttillstånd ansöks enligt Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2008:3) och allmänna råd om kontroll av kärnämne mm. Använd blanketten "Ansökan om export av produkter med dubbla användningsområden". Hur ansökan fylls i hittar du på sidan 10 i Strålsäkerhetsmyndighetens allmänna råd om tillämpningen (de gula sidorna) av föreskrifterna (SSMFS 2008:3) om kontroll av kärnämne m.m.