Tillstånd för transport av radioaktiva ämnen

För att transportera radioaktiva ämnen i Sverige krävs tillstånd från Strålsäkerhetsmyndigheten. Den som vill ha tillstånd måste uppfylla krav på bland annat märkning, transportskydd samt inneslutning och skärmning av det radioaktiva ämnet.

Normalt krävs tillstånd från Strålsäkerhetsmyndigheten för att transportera eller låta transportera radioaktiva ämnen inom Sverige. Detta enligt strålskyddslagen (2018:396) och lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet. Utöver detta ska också alla krav enligt lagen (2006:263) om transport av farligt gods vara uppfyllda.

Strålsäkerhetsmyndigheten ger tillstånd för transporter av exempelvis:

 • använt och oanvänt kärnbränsle
 • råvaror och halvfabrikat med anknytning till kärnbränsletillverkning
 • kärnavfall
 • radioaktiva ämnen som används inom verksamheter som sjukvård, forskning och industri

Tranport av radioaktiva ämnen räknas som transport av farligt gods och utgör där klass 7.*

Vid transport ska förpackningen med det radioaktiva innehållet, det vill säga kollit:

 • förhindra att det radioaktiva ämnet läcker ut
 • förhindra att kriticitet uppstår
 • förhindra att skador orsakas av värme, samt
 • avskärma strålningen, så att människor eller miljö inte kommer till skada.

*) Farligt gods delas in i 9 klasser, där radioaktiva ämnen utgör klass 7. Se till exempel ADR-S nedan.

Tillståndskrav för transporter

Strålsäkerhetsmyndigheten bedömer om den som ansöker om tillstånd har kompetens att transportera på ett säkert sätt. Den som ansöker måste även se till att det under transporterna finns ett tillräckligt skydd mot stöld eller sabotage.

Myndigheten kräver också att få förhandsbesked om varje enskild transport då det gäller kärnämnen och vissa andra radioaktiva ämnen. Det innebär att vi ska få information om vad som ska transporteras, vart det ska transporteras och när transporten kommer att ske.

I transportbestämmelserna, som du hittar nedan, framgår krav på:

 • Inneslutning och skärmning av det radioaktiva ämnet för att skydda arbetstagare och allmänhet från skadliga effekter av strålning.
 • Kriticitetssäkerhet för att hindra att okontrollerad kärnklyvning uppstår under transport
 • Etikettering, märkning och dokumentation av kollin och fordon
 • Strålskyddsprogram för att optimera strålskyddet under transporten
 • Transportskydd för att förhindra stöld och sabotage
 • Ledningssystem för kvalitet för att säkerställa att bestämmelserna följs.

För att en transport ska få ske krävs, förutom transporttillstånd, även att kollit är konstruerat enligt transportbestämmelserna. Om kollit innehåller fissilt material, det vill säga ämnen som under vissa förhållanden kan framkalla en självunderhållande kärnreaktion, eller en stor mängd av ett annat radioaktivt ämne krävs att kollit är granskat och godkänt av en behörig myndighet. I Sverige är Strålsäkerhetsmyndigheten behörig myndighet.

För kollin som inte kräver godkännande ska avsändaren ha dokumentation som visar att konstruktionen är i enlighet med regelverket. Det finns internationellt överenskomna regler för vad olika typer av kollin får innehålla. Avgörande är att kollit ska skydda omgivningen från innehållet.

Den som söker godkännande av en kollikonstruktion, som kräver godkännande av behörig myndighet, ska visa att alla krav som ställs på kollitypen är uppfyllda. Bland annat ska kollit ha genomgått ett antal tester, exempelvis fallprov, brandprov och nedsänkning i vatten.

Reglerande myndigheter i Sverige

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är föreskrivande myndighet för landtransporter av farligt gods i Sverige. Transportstyrelsen reglerar sjö- respektive lufttransporter. MSB är även transportmyndighet för frågor som inte kan hänföras till ett visst transportslag.

Transportbestämmelser

Regelverken för transport av farligt gods är mycket detaljerade och bygger på internationella överenskommelser.

För transport av farligt gods inom Sverige gäller:

 • MSB:s föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S).

ADR-S, på MSB:s webbplats

 • MSB:s föreskrifter om transport av farligt gods på järnväg (RID-S).

RID-S, på MSB:s webbplats

 • Transportstyrelsens föreskrifter om transport till sjöss av förpackat farligt gods (IMDG-koden).

IMDG-koden, på Transportstyrelsens webbplats

 • För lufttransporter gäller International Civil Aviation Organization – Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air (ICAO-TI), som införlivats i lag (2006:263) och förordning (2006:311) om transport av farligt gods, samt Luftfartsstyrelsens föreskrifter om medförande av farligt gods.

Myndigheter med tillsynsansvar för transport

Följande myndigheter har tillsynsansvar enligt lagen om transport av farligt gods och de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen:

 • Polismyndigheterna för vägtransporter
 • Transportstyrelsen för järnvägstransporter, lufttransporter och sjötransporter
 • Kustbevakningen för gods i hamnars landområden samt på Transportstyrelsens begäran tillsyn av förpackat farligt gods som transporteras till sjöss
 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) för säkerhetsrådgivare samt transportskydd
 • Strålsäkerhetsmyndigheten för transport av radioaktiva ämnen