Felaktiga remisser orsakar onödiga röntgenundersökningar

Många anmälningar om oplanerade händelser har kommit in till Strålsäkerhetsmyndigheten där felaktiga remisser har medfört att patienter har genomgått onödiga röntgenundersökningar. En vanlig orsak är att remittenten har fel patient aktiv i remissystemet då man skriver en röntgenremiss och på så sätt beställer undersökningen på en annan patient än den undersökningen var avsedd för.

Vid inspektioner av tillståndshavare/landsting har det framkommit att väldigt många felaktiga remisser upptäcks och avvisas men att en del leder till att röntgenundersökning utförs på fel patient. 

Tillståndshavarnas åtgärder: Rutiner för remissgranskning har skärpts och berörd personal har informerats om problematiken.

Flera tillståndshavare har dessutom tillsammans med leverantören av remissystemet vidtagit åtgärder i systemet för att förhindra att aktuellt fel kan inträffa.

Strålsäkerhetsmyndighetens åtgärder: Strålsäkerhetsmyndigheten samverkar med Läkemedelsverket speciellt i frågor som rör medicinteknisk utrustning inom diagnostisk radiologi för att upptäcka och hantera brister på nationell nivå.

Kommentar: Det är viktigt att användarna av medicintekniskutrustning hanterar och återkopplar upptäcka brister i medicintekniska system för att förhindra att tillbud inträffar. Felaktiga remisser orsakar onödiga röntgenundersökningar.