Myndighetens ansvar inom beredskap

Strålsäkerhetsmyndigheten samordnar de beredskapsåtgärder som krävs inom den nationella strålskyddsberedskapen. Vi är en beredskapsansvarig myndighet med särskilt ansvar inför och vid höjd beredskap och beaktar därmed totalförsvarets krav i vår beredskapsplanering.

Vi upprätthåller en förmåga att hantera radiologiska nödsituationer

Strålsäkerhetsmyndigheten upprätthåller en krisorganisation för radiologiska nödsituationer. Krisorganisationen genomför kärntekniska och radiologiska analyser, mäter joniserande strålning, kommunicerar med myndigheter och internationella organ och informerar allmänhet och massmedia om kärnteknisk verksamhet och verksamhet med strålning samt strålskyddsfrågor kopplat till en händelse.

Strålsäkerhets­myndigheten är även utsedd behörig myndighet i det internationella atomenergi­organets (IAEA) konvention om tidig varning och assistans och i Europeiska rådets beslut (87/600/Euratom) om tidig varning. 

Vi bygger upp och sprider kunskap om strålskyddsberedskap

Strålsäkerhetsmyndigheten initierar och finansierar forskning och bedriver utvecklingsarbete för att stärka den nationella förmågan att motverka och hantera nukleära och radiologiska nödsituationer.

Vi samverkar med berörda myndigheter, kommuner, landsting och andra aktörer för att utveckla den nationella strålskyddsberedskapen, bland annat inom ramarna för den nationella handlingsplanen för radiologiska och nukleära olyckor (HPRN), samverkansområdet Farliga ämnen och Samverkansrådet mot terrorism. Vi genomför omvärldsanalyser och risk- och sårbarhetsanalyser i syfte att stärka vår egen och samhällets krisberedskap samt utbildar och övar vår egen och andra organisationers personal.

Vi ställer krav, granskar och inspekterar

Tillståndshavare som bedriver kärnteknisk verksamhet eller verksamhet med joniserande strålning ska ha tillräcklig beredskap för att kunna hantera de händelser som kan uppstå och som kan leda till en radiologisk nödsituation. Graden för beredskap utgår från verksamhetens omfattning och art och Strålsäkerhetsmyndigheten ställer olika krav beroende på vilka konsekvenser verksamheterna kan medföra. Vi granskar och inspekterar hur tillståndshavare uppfyller gällande krav på deras beredskap samt i förekommande fall förelägger om förbättringar.

Vi samarbetar internationellt

Strålsäkerhetsmyndigheten samarbetar med organisationer i andra länder och med multinationella organisationer som utvecklar internationella ramverk så att utveckling sker på ett sätt som underlättar hanteringen av en radiologisk nödsituation i Sverige. Vi genomför verksamhet tillsammans med aktörer i andra länder i syfte att bibehålla eller förbättra förutsättningar för att hantera radiologiska nödsituationer, om de inträffar i Sverige eller i vårt närområde. Vi deltar också i internationella nätverk och arbetsgrupper för att bibehålla och utveckla expertkompetens inom beredskapsområdet.