Myndighetens ansvar inom beredskap

Strålsäkerhetsmyndigheten är en beredskapsmyndighet med särskilt uppdrag i samband med radiologiska nödsituationer som kan leda till skador på människor och miljö. Vi utgör ett nationellt stöd till regeringen, myndigheter, regioner och kommuner, både i beredskapsplaneringen samt under och efter en radiologisk nödsituation.

Vi svarar för expertkompetens samt bistår med kunskaps- och beslutsunderlag inom strålskyddsområdet. I det ingår teknisk rådgivning, spridningsprognoser, strålningsmätningar, strålskyddsbedömningar och råd om strålskydd. Vi genomför och analyserar också strålningsmätningar och provtagningar i fält samt upprätthåller system för kontinuerlig övervakning av strålningsnivåer i Sverige.

Som beredskapsmyndighet har vi ett särskilt ansvar inför och vid höjd beredskap. Vi beaktar därmed totalförsvarets krav i vårat arbete.

Nytt beredskapssystem 1 oktober 2022

Den 1 oktober trädde ett nytt beredskapssystem ikraft som ska stärka Sveriges motståndskraft under fredstida krissituationer, höjd beredskap och ytterst krig. Den civila beredskapen har i det nya systemet delats in i 10 beredskapssektorer och  Strålsäkerhetsmyndigheten ingår i två: Energiförsörjning och Räddningstjänst och skydd av civilbefolkningen.

Vi upprätthåller nationellt expertstöd med förmåga att hantera radiologiska nödsituationer

Strålsäkerhetsmyndigheten upprätthåller en krisorganisation för radiologiska nödsituationer. Krisorganisationen utgör en nationell organisation för expertstöd och genomför kärntekniska och radiologiska analyser, mäter joniserande strålning, kommunicerar med myndigheter och internationella organ och informerar allmänhet och massmedia om kärnteknisk verksamhet och verksamhet med strålning samt strålskyddsfrågor kopplat till en händelse. Krisorganisationen bistår med beslutsunderlag till de aktörer som är ansvariga för att vidta skyddsåtgärder och ger råd om strålskydd i samband med en radiologisk nödsituation inom eller utom landet.

Strålsäkerhets­myndigheten är även utsedd behörig myndighet i det internationella atomenergi­organets (IAEA) konvention om tidig varning och assistans och i Europeiska rådets beslut (87/600/Euratom) om tidig varning. 

Vi bygger upp och sprider kunskap om strålskyddsberedskap

Strålsäkerhetsmyndigheten initierar och finansierar forskning och bedriver utvecklingsarbete för att stärka den nationella förmågan att motverka och hantera radiologiska nödsituationer.

Vi samverkar med berörda myndigheter, kommuner, regioner och andra aktörer för att utveckla den nationella strålskyddsberedskapen, bland annat inom ramarna för kärnenergiberedskapen och de två beredskapssektorerna Energiförsörjning och Räddningstjänst och skydd av civilbefolkningen. Vi genomför omvärldsanalyser och risk- och sårbarhetsanalyser i syfte att stärka vår egen och samhällets krisberedskap samt utbildar och övar vår egen och andra organisationers personal.

Vi ställer krav, granskar och inspekterar

Tillståndshavare som bedriver kärnteknisk verksamhet eller verksamhet med joniserande strålning ska ha tillräcklig beredskap för att kunna hantera de händelser som kan uppstå och som kan leda till en radiologisk nödsituation. Graden för beredskap utgår från verksamhetens omfattning och art och Strålsäkerhetsmyndigheten ställer olika krav beroende på vilka konsekvenser verksamheterna kan medföra. Vi granskar och inspekterar hur tillståndshavare uppfyller gällande krav på deras beredskap samt i förekommande fall förelägger om förbättringar.

Vi samarbetar internationellt

Strålsäkerhetsmyndigheten samarbetar med organisationer i andra länder och med multinationella organisationer som utvecklar internationella ramverk så att utveckling sker på ett sätt som underlättar hanteringen av en radiologisk nödsituation i Sverige. Vi genomför verksamhet tillsammans med aktörer i andra länder i syfte att bibehålla eller förbättra förutsättningar för att hantera radiologiska nödsituationer, om de inträffar i Sverige eller i vårt närområde. Vi deltar också i internationella nätverk och arbetsgrupper för att bibehålla och utveckla expertkompetens inom beredskapsområdet.