Konkursförvaltning av handelsverksamhet med joniserande strålning

När en verksamhet med handel av radioaktiva ämnen och tekniska anordningar som kan alstra joniserande strålning går i konkurs tar konkursboet över verksamhetsutövarens rättigheter och skyldigheter. Anledningen är att radioaktiva ämnen och tekniska anordningar som kan alstra joniserande strålning inte ska hamna på drift och riskera att utgöra en hälsorisk.

Det är därför konkurs­förvaltarens ansvar att

  • noga undersöka om konkurs­boet innehar radioaktiva ämnen eller tekniska anordningar som kan alstra joniserande strålning
  • se till att radioaktiva ämnen och tekniska anordningar som kan alstra joniserande strålning tas hand om på ett strålsäkert sätt
  • anmäla konkursen och eventuella radioaktiva ämnen respektive tekniska anordningar i konkursboet till Strålsäkerhetsmyndigheten så snart som möjligt, dock senast två månader efter konkurs­beslutet
  • bevaka kostnaderna noga eftersom det kan vara mycket kostsamt att ta hand om vissa radioaktiva ämnen.

Konkurs­förvaltaren är företrädare för konkursboet och kan även

  • fortsätta handelsverksamheten enligt tillståndet eller anmälan, tills den avvecklas
  • låta radioaktiva ämnen och tekniska anordningar som kan alstra joniserande strålning övergå i ett annat företags ägo som då måste ansöka om tillstånd eller få sin anmälan bekräftad av Strål­säkerhets­myndig­heten.

Tillståndet måste vara beviljat och anmälan bekräftad innan de radioaktiva ämnena eller tekniska anordningarna får övertas.