Laboratoriearbete med öppna strålkällor

På många laboratorier inom forskning, veterinärmedicin och industrier används radioaktiva ämnen. Dessa ämnen hanteras ofta öppet i laboratorier på olika sätt. I Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter kallas detta för arbete med öppna strålkällor.

Radioaktiva ämnen i form av öppna strålkällor kan spridas till omgivningen vid oaktsam hantering. Därför behöver du som arbetar med öppna strålkällor arbeta på ett genomtänkt och planerat sätt samt ha goda strålskyddsrutiner.

Hur mycket strålning som sprids beror på flera faktorer såsom vilket radioaktivt ämne som hanteras och ämnets aktivitetsnivå.

Liten stråldos vid analys och märkning

Om du arbetar med radioaktiva ämnen med aktivitetsnivåer som i strålskyddsförordningen är undantagna från tillstånds- och anmälningsplikt är den stråldos du får så liten att du inte behöver vidta några försiktighetsåtgärder utöver att arbeta genomtänkt och planerat samt undvika spill av vätskor som innehåller radioaktiva ämnen.

Strålskydd i laboratoriet

För att din stråldos ska bli så låg som möjligt när du arbetar med radioaktiva ämnen i laboratoriet bör du arbeta så här:

 • Ät, drick eller rök aldrig i laboratoriet där du arbetar.
 • Håll avstånd till det radioaktiva ämnet.
 • Använd alltid skyddshandskar och skyddsglasögon när du hanterar radioaktiva ämnen. Byt skyddshandskar
  regelbundet och innan du tar i något annat!
 • Vidrör inte ansikte eller hår med händerna under arbetet.
 • Tvätta händerna så snart du övergår till annat arbete eller lämnar laboratoriet.
 • Täck arbetsbänken med absorberande papper med plastad undersida.
 • Undvik stänk och spill.
 • Gör regelbundet kontaminationsmätningar på arbetsytor och annat som kan ha kommit i kontakt med radioaktiva ämnen.
 • Följ de anvisningar som gäller på din arbetsplats.

Öppna strålkällor i laboratoriearbete

I laboratorier används ibland radioaktiva ämnen i form av öppna strålkällor. De kallas så eftersom de hanteras öppet. Detta innebär att de radioaktiva ämnena kan spridas till omgivningen.

1. Behållare med strålkällor ska märkas med varselsymbol, nuklid samt aktivitet vid ett visst datum.

2. Arbete i ett strålskärmat dragskåp med separat ventilation förhindrar spridning av luftburna radioaktiva ämnen.

3. Använd alltid skyddskläder, skyddshandskar och skyddsglasögon. Att använda verktyg för att öka avståndet mellan dig och strålkällan minskar också stråldosen.