Beredskapskategorier och larmnivåer

Om en verksamhet med joniserande strålning har strålkällor som kan föranleda en radiologisk nödsituation ska verksamheten placeras i en så kallad beredskapskategori. Beredskapskategorin avgör vilka larm- och informationsnivåer som gäller för verksamheten.

Om en olycka på en anläggning kan medföra konsekvenser som motiverar strålskyddsåtgärder för människor utanför anläggningsområdet placeras anläggningen i beredskapskategori 1 eller 2. Vilken kategori anläggningen placeras i beroende på hur allvarliga följderna bedöms kunna bli.

Kärnkraftverk med reaktorer i drift, det vill säga kärnkraftverken i Forsmark, Oskarshamn och Ringhals är placerade i beredskapskategori 1. Kärnbränslefabriken i Västerås och det centrala mellanlagret för använt kärnbränsle (Clab) i Oskarshamn är placerade i beredskapskategori 2. När European Spallation Source (ESS) i Lund tas i drift kommer den anläggningen placeras i beredskapskategori 2.

Beroende på vilken beredskapskategori en anläggning är placerad i finns olika så kallade larm- och informationsnivåer som ska användas för händelser på anläggningen.

Larm- och informationsnivåer för beredskapskategori 1

Kärnkraftverken är placerade i beredskapskategori 1 och för dem finns två larmnivåer och en informationsnivå.

Larmnivåer:

  • Haverilarm, som innebär att händelser och förhållanden som har betydelse för strålsäkerheten har inträffat som motiverar att brådskande skyddsåtgärder för allmänheten vidtas.
  • Förstärkt beredskap, som innebär att händelser och förhållanden som har betydelse för strålsäkerheten har inträffat som motiverar att förebyggande åtgärder för allmänheten vidtas och att beredskapen för att kunna vidta brådskande skyddsåtgärder för allmänheten förstärks.

Med brådskande skyddsåtgärder avses exempelvis utrymning, intag av jodtabletter och inomhusvistelse.

Informationsnivå:

  • Anläggningsberedskap, som innebär att händelser och förhållanden har inträffat som ställer krav på särskilt stöd till den ordinarie linjeorganisationen.

Kärnkraftverken fastställer de bakomliggande kriterierna för att utlösa de olika larm- och informationsnivåerna i samverkan med berörda myndigheter.

Larm- och informationsnivåer för beredskapskategori 2

För kärntekniska anläggningar placerade i beredskapskategori 2, det vill säga kärnbränslefabriken i Västerås och Clab i Oskarshamn, finns en larmnivå och en informationsnivå.

Larmnivå:

  • Områdeslarm, som innebär att utsläpp av radioaktiva ämnen som påkallar skyddsåtgärder för omgivningen pågår eller kan inte uteslutas.

Informationsnivå:

  • Information om tillbud, som innebär att händelser och förhållanden som medför skador eller risk för skador på personal eller anläggning har inträffat. Händelsen bedöms inte påverka anläggningens säkerhet.

För ESS kommer det att finnas en larmnivå, områdeslarm, och en informationsnivå, information om tillbud, som kommer att likna de nivåer som finns för kärntekniska anläggningar placerade i beredskapskategori 2.