Barsebäcks kärnkraftverk

Barsebäcks kärnkraftverk är ett nedlagt kärnkraftverk som ligger i Kävlinge kommun vid Öresund, mellan Landskrona och Lund. Verkets två reaktorer stängdes 1999 respektive 2005. De första nedmonteringsprojekten av verket genomfördes under 2016-2019. Den storskaliga nedmonteringen och rivningen ska enligt plan påbörjas under 2020. Barsebäck Kraft AB som innehar det kärntekniska tillståndet för Barsebäcksverket ansvarar också för nedmonteringen och rivningen av verket.

Barsebäcks kärnkraftverk (Barsebäcksverket) hade tillstånd att driva två kokvattenreaktorer, Barsebäck 1 (B1) och Barsebäck 2 (B2), med 600 MW elektrisk nettoeffekt vardera. Reaktorerna togs i kommersiell drift 1975 respektive 1977. Med stöd i lagen (1997:1320) om kärnkraftens avveckling beslutade regeringen 1999 respektive 2005 att de två reaktorerna skulle stängas.

Efter att allt kärnbränsle tömts och transporterats till mellanlagret för använt kärnbränsle (Clab) befann sig anläggningen under 2006-2019 i så kallad servicedrift.

Servicedrift innebär bland annat att personalen vid verket

  • håller anläggningen strålsäker inför nedmontering och rivning
  • hanterar kärnavfallet från tiden i drift
  • undersöker anläggningens radiologiska status, det vill säga var och hur mycket radioaktiv förorening som finns i de olika systemen, byggnaderna och marken
  • planerar och förbereder nedmontering och rivning.

Strålsäkerhetsmyndigheten bedriver tillsyn under servicedrift.

Nedmontering och rivning av Barsebäck

De första nedmonteringsprojekten genomfördes under 2016-2019 då reaktorernas delar inne i reaktortanken, så kallade interndelar, segmenterades för mellanlagring i ett nybyggt mellanlager på plats vid Barsebäcksverket.

Den storskaliga nedmonteringen och rivningen av radioaktivt förorenade system och byggnader ska enligt plan påbörjas under 2020. Arbetet beräknas ta cirka åtta år. Projektet samordnas med nedmontering och rivning av reaktorerna Oskarshamn 1 och 2 vid Oskarshamns kärnkraftverk (OKG).

Det kortlivade radioaktiva rivningsavfallet ska enligt plan mellanlagras på platsen innan det kan slutförvaras i ett utbyggt slutförvar för kortlivat radioaktivt avfall (SFR). Ett utbyggt SFR kommer inte att vara i drift före slutet av 2020-talet.

Vid Barsebäcksverket finns inget markförvar för mycket lågaktivt avfall.