Vi bereder tillståndsprövningar

Den som vill bygga, inneha och driva en kärnteknisk anläggning behöver tillstånd från regeringen och mark- och miljödomstolen. Det behöver även den som vill höja effekten i en kärnkraftsreaktor. Strålsäkerhetsmyndigheten granskar ansökningarna för att bedöma om kraven på strålsäkerhet kommer att uppfyllas.

Strålsäkerhetsmyndigheten bereder ansökningar om att bygga, inneha och driva en kärnteknisk anläggning. I beredningen bedömer vi om anläggningen och verksamheten där kommer att uppfylla våra säkerhetskrav. Vi tar även ställning till om den som ansöker har valt en lämplig plats för att bygga och driva anläggningen.

Även andra svenska myndigheter ska lämna synpunkter på ansökan utifrån deras expertområden. Den möjligheten har dessutom vissa myndigheter i våra grannländer. Det beror på att Sverige har en överenskommelse med Danmark, Finland och Norge som innebär att länderna ska meddela varandra i säkerhetsfrågor som rör kärntekniska anläggningar vid landgränserna.

Granskning av effekthöjningar

Om effekten höjs i en kärnkraftsreaktor är det möjligt att producera mer el. För att få göra det krävs tillstånd från regeringen. Innan regeringen fattar beslut granskar Strålsäkerhetsmyndigheten ansökan från den som vill göra en effekthöjning.

Vi kontrollerar att säkerhetskraven uppfylls. Både under och efter effekthöjningen måste säkerheten på kärnkraftverket vara fortsatt hög, för personalen och för människor som bor i närheten.

Yttrande till regeringen och mark- och miljödomstolen

När vi har granskat en ansökan lämnar vi ett yttrande till regeringen. Antingen föreslår vi att regeringen ger den sökande tillstånd, eller att regeringen avslår ansökan. I yttrandet föreslår vi också att regeringen beslutar om de villkor som den sökande ska uppfylla. Regeringen beviljar sedan tillstånd, eller avslår ansökan.

Strålsäkerhetsmyndigheten är även remissinstans till mark- och miljödomstolens beredning av tillstånd enligt miljöbalken.

Mark- och miljödomstolen beviljar sedan tillstånd, eller avslår ansökan.

Vi prövar i flera steg

När regeringen och domstolen har beslutat om tillstånd fortsätter vi att pröva om den sökande uppfyller villkoren för tillståndet. Detta är en flerstegsprocess som tar flera år.