Forskning med slutna strålkällor

Slutna strålkällor är radioaktiva ämnen som är inneslutna i ett hölje, vanligtvis av bly och stål. Om höljet öppnas läcker strålning ut till omgivningen som kan vara hälsofarlig. Därför är det viktigt att slutna strålkällor är korrekt märkta och att alla skyddsrutiner följs.

Slutna strålkällor förekommer inom flera olika forskningsområden.  Dessa används för att påverka olika preparat eller objekt och därefter studera den påverkan strålningen har gett. Det radioaktiva ämnet ger ifrån sig strålning hela tiden, men är inneslutet i ett hölje. Höljet är i allmänhet gjort av bly och stål som hindrar strålningen från att spridas till omgivningen.

När den slutna strålkällan ska användas öppnas en lucka eller slutare. Strålningen som strömmar genom öppningen kallas primärstrålning. Så länge luckan eller slutaren är stängd är den slutna strålkällan ofarlig, men när luckan är öppen ger det radioaktia ämnet ifrån sig strålning genom öppningen. Då kan det vara hälsofarligt att vistas i närheten.

Det är viktigt att det finns korrekt märkning både på den slutna strålkällan och i närheten. Märkningen ska tala om att här finns joniserande strålning samt att skyddsrutiner ska följas. Även luckor, slutare och andra öppningar ska vara märkta så att ingen kommer i närheten av primärstrålfältet.