Myndighetens uppdrag inom vård

Den som bedriver sjukvård eller tandvård har ansvar för att verksamheten är säker för patienter och att personalen och allmänheten skyddas mot strålning. Strålsäkerhetsmyndigheten ställer krav på strålsäkerheten och följer upp att de ansvariga uppfyller kraven.

Strålning används vid ett flertal undersökningar och behandlingar inom vården. Några exempel är lungröntgen, tandröntgen, mammografi, skelettscintigrafi och strålbehandling av prostatacancer.

Strålsäkerhetsmyndighetens roll inom vården är att

  • ställa krav på strålskyddet
  • pröva tillståndsansökningar
  • följa upp så att de som bedriver sjukvård och tandvård följer de regler som gäller; det är alltid den som driver vården som ansvarar för strålsäkerheten
  • representera Sverige i nationella och internationella sammanhang om strålskydd inom vården
  • initiera och stödja forskning som utvecklar kunskap och kompetens om strålskydd inom vården.

Vi skriver regler för strålsäkerheten

Strålsäkerhetsmyndigheten tar fram föreskrifter som utgår från strålskyddslagen, EU-direktiv, samt internationella konventioner och avtal. Föreskrifterna grundar sig också på de erfarenheter vi får när vi inspekterar och granskar vården.

Till föreskrifterna skriver vi också Allmänna råd till föreskrifterna för att underlätta för dem som driver tandvård och sjukvård att förstå och följa gällande lagar och föreskrifter.

Vi prövar tillståndsansökningar

Det krävs tillstånd från Strålsäkerhetsmyndigheten för att bedriva verksamhet med joniserande strålning inom vården. Den som bedriver verksamhet med joniserande strålning ansvarar för att strålskyddslagen och myndighetens föreskrifter följs. All personal som deltar i verksamhet med joniserande strålning måste ha den formell och reella kompetens som krävs. Vid tillståndsprövningen granskar vi att den sökande har förutsättningar att leva upp till våra krav.

Vi utövar tillsyn

Strålsäkerhetsmyndigheten utövar tillsyn genom att inspektera, granska och följa upp hur arbetet inom vården bedrivs utifrån strålskyddet. Vi kontrollerar att de som bedriver sjukvård och tandvård följer kraven på patientstrålskydd, personalstrålskydd samt skydd av allmänheten och miljön.

Vi kontrollerar också att det finns ett fysiskt skydd för utrustningar som innehåller radioaktiva ämnen. Det fysiska skyddet ska förhindra intrång, obehörigt användande, stöld, sabotage eller annan påverkan som kan medföra skadlig verkan av strålning.

Vi samarbetar med följande myndigheter som har hand om närliggande ansvarsområden:

  • Läkemedelsverket
  • Inspektionen för vård- och omsorg
  • Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket
  • Socialstyrelsen

Vi samarbetar internationellt

Strålsäkerhetsmyndigheten deltar aktivt i internationella sammanhang för att öka strålsäkerheten inom vården. På så sätt kan vi utbyta kunskap och erfarenheter med andra länder.

Sedan 40 år tillbaka har vi ett nära samarbete med våra nordiska systermyndigheter, bland annat för att ta fram gemensamma riktlinjer för strålskydd. Vi deltar även i olika arbetsgrupper inom den europeiska samarbetsorganisationen Heads of the European Radiological Protection Competent Authorities (HERCA).

Denna text finns även på lättläst svenska: