Slutförvarsyttrande till regeringen

Den 23 januari 2018 lämnade Strålsäkerhetsmyndigheten, i egenskap av beredande myndighet, sitt yttrande till regeringen om Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) slutförvarsansökningar. Strålsäkerhetsmyndigheten tillstyrker att SKB ges tillstånd enligt kärntekniklagen att bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark i Östhammars kommun och en inkapslingsanläggning (Clink) i Oskarshamns kommun. Det är regeringen som fattar beslut om tillstånd ska beviljas eller inte.

Strålsäkerhetsmyndigheten anser att SKB, genom sina ansökningar, har visat att de har förutsättningar att kunna uppfylla kärntekniklagens krav på strålsäker slutförvaring av använt kärnbränsle från de svenska reaktorerna.

SKB har även visat att anläggningarna och tillhörande säkerhetsredovisningar kan utvecklas i enlighet med det etablerade förfarandet för stegvis prövning enligt kärntekniklagen.

Myndigheten bedömer att SKB har möjlighet och förmåga att ta fram de uppdaterade säkerhetsredovisningar för uppförande, drift och långsiktig strålsäkerhet som ska granskas och godkännas av myndigheten i kommande steg, om regeringen beviljar SKB tillstånd.

Myndighetens tillstyrkande gäller för de platser samt mängder och typ av använt kärnbränsle som angetts i SKB:s ansökningar.

Tillstyrkandet förutsätter att SKB under uppförandet av anläggningarna beaktar frågor av betydelse för strålsäkerheten och att SKB, i kommande arbete med detaljerade konstruktionsbeskrivningar, tillhörande säkerhetsredovisningar och säkerhetstekniska driftförutsättningar för anläggningarna, tar hänsyn till de utvecklingsbehov som Strålsäkerhetsmyndigheten har identifierat i sin granskning.

Myndigheten föreslår också vissa villkor för regeringens tillstånd till SKB:s anläggningar. Det handlar om att anläggningarna ska byggas, innehas och drivas så som SKB har angett i ansökningarna samt att SKB ska ta fram säkerhetsredovisningar som ska prövas och godkännas av myndigheten innan byggnationen påbörjas, innan provdrift inleds och innan anläggningen tas i rutinmässig drift.