Anmälningspliktig verksamhet

Anmälan för odontologisk röntgendiagnostik, arbetsplatser med radonhalter över 200 Bq/m3 samt verksamheter som hanterar naturligt förekommande radioaktivt material (NORM) kan göras tidigast den 9 april, då anmälningsplikten för dessa verksamheter börjar att gälla. Senast den 9 juli 2019 ska anmälan vara gjord. Andra verksamheter är anmälningspliktiga sedan 1 juni 2018.

Vad innebär anmälningsplikt?

För en stor del av de verksamheter som blir anmälningspliktiga ersätter anmälningsplikten den tillståndsplikt de tidigare haft. Alla anmälningspliktiga verksamheter blev anmälningspliktiga när Strål­säkerhets­myndig­hetens föreskrifter (SSMFS 2018:2) om anmälningspliktiga verksamheter trädde ikraft den 1 juni 2018. Anmälningspliktiga verksamheter är skyldiga att anmäla sin verksamhet till Strål­säkerhets­myndig­heten.

Anledningen till att verksamheter får sin tillståndsplikt ersatt av anmälningsplikt är att risken med dessa verksamheter enligt Strål­säkerhets­myndig­hetens analys inte är så hög att de behöver granskas innan de kan tillåtas starta.

Skyldigheten att anmäla till Strål­säkerhets­myndig­heten börjar gälla den 9 april 2019 för de verksamheter som inte tidigare har behövt ett individuellt tillstånd. De kommer sedan ha en tre månaders tidsfrist innan anmälan ska ha gjorts. Senast den 9 juli 2019 ska de ha inkommit med anmälan. Anmälan kommer att kunna göras via en e-tjänst. 

För arbetsplatser med förhöjd halt av radon samt för verksamheter som hanterar naturligt förekommande radioaktivt material (NORM) är det i stället en skärpning med krav på anmälan, vilket inte har funnits tidigare.

Anmälningspliktiga verksamheter


Följande verksamheter blir anmälningspliktiga:

 • odontologisk röntgendiagnostik med intraoralt placerad bildmottagare
 • tekniska anordningar som innehåller ett röntgenrör eller en sluten strålkälla
 • veterinärmedicinsk röntgendiagnostik av smådjur
 • röntgen inom godshantering och materialanalys (till exempel kabinettröntgen, XRF och XRD)
 • radioaktiva slutna strålkällor som inte kategoriseras som strålkällor med hög aktivitet (HASS)
 • öppna strålkällor med låg aktivitet
 • arbetsplatser med radonhalter över 200 Bq/m3
 • mikrovågstorkning
 • medicinska solarier
 • verksamheter som hanterar naturligt förekommande radioaktivt material (NORM)
 • yrkesmässig handel med strålkällor, förutom de som kategoriseras som strålkällor med hög aktivitet (HASS)

Odontologisk röntgen­diagnostik med intraoralt placerad bildmottagare

Tillståndsplikten för röntgenutrustning med intraoralt placerad bildmottagare ersätts med anmälningsplikt. Ansvaret kommer att ligga på den juridiska person som bedriver verksamheten.

Skyldigheten att anmäla verksamheten till Strål­säkerhets­myndig­heten börjar gälla den 9 april 2019, och senast den 9 juli 2019 ska anmälan ha gjorts. Anmälan kommer att kunna göras via en e-tjänst.

Förändringarna är en följd av att tidigare föreskrifter (SSMFS 2008:5) upphävs och ersätts av ett kapitel i Strål­säkerhets­myndig­hetens föreskrifter (SSMFS 2018:2) om anmälningspliktiga verksamheter.

Krav på anmälan och registrering kopplat till en avgift ger Strål­säkerhets­myndig­heten de ekonomiska medel som krävs för att kontinuerligt bedriva tillsyn över röntgenverksamheten i tandvården. Att ansvaret läggs på verksamhetsutövaren är i linje med hur Strål­säkerhets­myndig­heten generellt riktar sina föreskrifter. 

Tekniska anordningar som innehåller ett röntgenrör eller en sluten strålkälla

Tillståndsplikten för tekniska anordningar som innehåller ett röntgenrör eller en sluten strålkälla ersätts av anmälningsplikt. Berörda verksamhetsutövare behöver göra anmälan först det datum som deras tillstånd löper ut alternativt innan strålkällan köps och verksamheten startar.

Veterinärmedicinsk röntgendiagnostik av smådjur 

Tillståndsplikten för verksamheter med röntgendiagnostik av smådjur (med strålfältet riktat rakt nedåt) och verksamheter med tandröntgen av smådjur (med intraoralt placerad bildmottagare) ersätts av anmälningsplikt. Berörda verksamhetsutövare behöver göra anmälan först det datum som deras tillstånd löper ut alternativt innan strålkällan köps och verksamheten startar.

Röntgen inom godshantering och materialanalys

Tillståndsplikten för verksamheter med röntgen inom materialanalys (till exempel kabinettröntgen, XRF och XRD) ersätts av anmälningsplikt. Berörda verksamhetsutövare behöver göra anmälan först det datum som deras tillstånd löper ut alternativt innan strålkällan köps och verksamheten startar.

Radioaktiva slutna strålkällor som inte kategoriseras som strålkällor med hög aktivitet (HASS)

Tillståndsplikten för verksamheter med slutna strålkällor som inte kategoriseras som HASS (nivåvakter, densitetsmätare, ytviktsmätare, fukthaltsmätare, borrhålslogg, vissa kalibreringsstrålkällor, vissa eliminatorer/jonisatorer, med mera) ersätts av anmälningsplikt. Berörda verksamhetsutövare behöver göra anmälan först det datum som deras tillstånd löper ut alternativt innan strålkällan köps och verksamheten startar.

Öppna strålkällor med låg aktivitet

Tillståndsplikten för verksamheter med öppna strålkällor med låg aktivitet (det vill säga sådana som inte kräver en strålskyddsexpert), ersätts av anmälningsplikt. Berörda verksamhetsutövare behöver göra anmälan först det datum som deras tillstånd löper ut alternativt innan strålkällan köps och verksamheten startar.

Arbetsplatser med radonhalter över 200 Bq/m3 

På samtliga arbetsplatser i Sverige har arbetsgivaren ansvar för arbetsmiljön. Om radonhalten överstiger 200 Bq/m3 på arbetsplatsen ska arbetsgivaren vidta åtgärder för att sänka halten. Om åtgärderna inte leder till att halterna kan sänkas till under 200 Bq/m3 ska enligt de nya föreskrifterna arbetsgivare anmäla arbetsställen och arbetsplatser där radonhalten överstiger 200 Bq/m3 till Strål­säkerhets­myndig­heten.

På anmälda arbetsställen och arbetsplatser ska arbetsgivare övervaka arbetstagarnas radonexponering och identifiera arbetstagare som riskerar en årlig radonexponering som överstiger Arbetsmiljöverkets hygieniska gränsvärde 0,72 MBqh/m3. Om arbetsgivaren identifierar arbetstagare som löper en sådan risk, ska de anmäla detta till Strålsäkerhetsmyndigheten. Gränsvärdet tar hänsyn till både radonhalten på arbetsplatsen och arbetstagarens vistelsetid där. 

Skyldigheten att anmäla verksamheten till Strål­säkerhets­myndig­heten börjar gälla den 9 april 2019, och senast den 9 juli 2019 ska anmälan ha gjorts. Anmälan kommer att kunna göras via en e-tjänst.

Mikrovågstorkning

Tillståndsplikten för verksamheter som använder mikrovågstorkare ersätts av anmälningsplikt. Berörda verksamhetsutövare behöver göra anmälan först det datum som deras tillstånd löper ut alternativt innan verksamheten startar.

Medicinska solarier

Tillståndsplikten för användning av medicinska solarier ersätts av anmälningsplikt. Skyldigheten att anmäla verksamheten till Strål­säkerhets­myndig­heten börjar gälla den 9 april 2019, och senast den 9 juli 2019 ska anmälan ha gjorts. Anmälan kommer att kunna göras via en e-tjänst. En anmälan behöver endast göras i de fall kraven i föreskrifterna inte uppfylls.  

Verksamheter som hanterar naturligt förekommande radioaktivt material (NORM)

Verksamheter som hanterar naturligt förekommande radioaktivt material med en aktivitetskoncentration som överskrider 1 kBq/kg torrsubstans per nuklid i uran- eller toriumserierna eller överskrider 10 kBq/kg torrsubstans för kalium-40 ska anmälas till Strålsäkerhetsmyndigheten.

Skyldigheten att anmäla verksamheten till Strål­säkerhets­myndig­heten börjar gälla den 9 april 2019 och berörda verksamhetsutövare behöver göra en anmälan senast den 9 juli 2019. Anmälan kommer att kunna göras via en e-tjänst. 

Berörda verksamhetsutövare med tillstånd behöver göra anmälan först det datum som tillståndet löper ut. 

Yrkesmässig handel med strålkällor som inte kategoriseras som strålkällor med hög aktivitet (HASS)

Yrkesmässig handel med strålkällor ska anmälas till Strål­säkerhets­myndig­heten. Berörda verksamhetsutövare behöver göra anmälan först det datum som tillståndet löper ut alternativt innan verksamheten startar.

Handel med strålkällor som kategoriseras som HASS är fortsatt tillståndspliktig.