Tillståndspliktig verksamhet

Viss verksamhet med strålning kräver tillstånd enligt bland annat strålskyddslagen (2018:396) och lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet (kärntekniklagen).

Exempel på verksamheter med strålning som är tillståndspliktiga:

 • Acceleratorverksamhet
 • Slutna strålkällor med hög aktivitet (HASS)
 • Viss veterinärmedicinsk verksamhet
 • Installation och underhåll av tekniska anordningar
 • Öppna strålkällor
 • Industriell radiografering
 • Viss sjuk- och tandvård
 • Starka laserpekare
 • Transport av radioaktiva ämnen
 • Transport av kärnämne eller kärnavfall
 • In/utförsel samt transit av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle inom EU och till och från EU
 • Export av kärnämne, kärnteknisk produkt, information eller programvara
 • Ny kärnkraftsreaktor
 • Höjning av den termiska effekten vid en kärnkraftsreaktor
 • Avveckling av kärnkraftsreaktor

Verksamhet med joniserande strålning

Acceleratorverksamhet

Verksamhet med joniserande strålning med en accelerator är tillståndspliktig. Acceleratorer kan användas i forskningsverksamhet, för produktion av radioaktiva ämnen, sterilisering eller härdning av material.

Tillståndsplikten gäller i enlighet med 6 kap. 1 § strålskyddslagen (2018:396) samt SSMFS 2018:1 och SSMFS 2018:3.

Utländska bolag hänvisas till den svenska blanketten. Om det inte går att använda den svenska blanketten, kontakta myndighetens registratur via e-post.

Acceleratorer används även inom sjukvården vid behandling med joniserande strålning. Tillståndsansökan sker då i enlighet med informationen under rubriken Viss sjuk- och tandvård.

Slutna strålkällor med hög aktivitet (HASS)

Verksamhet med joniserande strålning med sluten strålkälla med hög aktivitet, så kallad HASS, är tillståndspliktig. Slutna strålkällor med högaktivitet används exempelvis i utbildning, kalibrering, kontroll, analys och forskningsverksamhet.

Tillståndsplikten gäller i enlighet med 6 kap. 1 § strålskyddslagen (2018:396) samt SSMFS 2018:1 och SSMFS 2018:3.

Utländska bolag hänvisas till den svenska blanketten. Om det inte går att använda den svenska blanketten, kontakta myndighetens registratur via e-post.

HASS används även inom sjukvården vid behandling med joniserande strålning. Tillståndsansökan sker då i enlighet med informationen under rubriken Viss sjuk- och tandvård.

Viss veterinärmedicinsk verksamhet

Följande verksamhet med joniserande strålning inom veterinärmedicin är tillståndspliktig:

 • Undersökningar med teknisk anordning som kan alstra strålning, såsom röntgenundersökningar och som inte omfattas av anmälningsplikt enligt 1 kap. 3 § SSMFS 2018:2.
 • Undersökningar och behandlingar med radioaktiva ämnen i form av nuklearmedicin.
 • Behandlingar med tekniska anordningar som kan alstra joniserande strålning.

Tillståndsplikten gäller i enlighet med 6 kap. 1 § strålskyddslagen (2018:396) samt SSMFS 2018:1, SSMFS 2018:3 samt SSMFS 2018:7.

Utländska bolag hänvisas till den svenska blanketten. Om det inte går att använda den svenska blanketten, kontakta myndigheten via registraturen via e-post.

Installation och underhåll av tekniska anordningar

Verksamhet med joniserande strålning i form av installation och underhåll av tekniska anordningar som kan alstra joniserande strålning eller på annat sätt fysiskt hantera en teknisk anordning som innehåller ett radioaktivt ämne är tillståndspliktig.

Tillståndsplikten gäller i enlighet med 6 kap. 1 § strålskyddslagen (2018:396) samt SSMFS 2018:1 och SSMFS 2018:3.

Utländska bolag hänvisas till den svenska blanketten. Om det inte går att använda den svenska blanketten, kontakta myndigheten via registraturen via e-post.

Öppna strålkällor

Verksamhet med joniserande strålning med öppna strålkällor är tillståndspliktig om de har aktivitet överstigande ett visst värde. Värdena framgår av SSMFS 2018:2. Öppna strålkällor används inom forsknings- och kontrollverksamhet.

Tillståndsplikten gäller i enlighet med 6 kap. 1 § strålskyddslagen (2018:396) samt SSMFS 2018:1 och SSMFS 2018:3.

Utländska bolag hänvisas till den svenska blanketten. Om det inte går att använda den svenska blanketten, kontakta myndigheten via registraturen via e-post.

Öppna strålkällor används även inom sjukvården vid undersökning eller behandling med joniserande strålning. Tillståndsansökan sker då i enlighet med informationen under rubriken Viss sjuk- och tandvård.

Industriell radiografering

Verksamhet med joniserande strålning med industriell radiografering, det vill säga bildtagning av material för kontroll eller analys – även så kallat oförstörande provning – är tillståndspliktig. För bildtagningen används en teknisk anordning som kan alstra joniserande strålning eller innehåller ett radioaktivt ämne i form av en sluten strålkälla. Radiograferingen benämns öppen eller sluten beroende på utformningen av utrymmet där radiograferingen genomförs.

Tillståndsplikten gäller i enlighet med 6 kap. 1 § strålskyddslagen (2018:396) samt SSMFS 2018:1, SSMFS 2018:3 och SSMFS 2018:6.

Utländska bolag hänvisas till den svenska blanketten. Om det inte går att använda den svenska blanketten, kontakta myndigheten via registraturen via e-post.

Viss sjuk- och tandvård

Följande verksamhet med joniserande strålning inom sjuk- och tandvård är tillståndspliktig:

 • Undersökningar eller interventioner med röntgenutrustning som inte omfattas av anmälningsplikt enligt 1 kap. 2 § SSMFS 2018:2.
 • Undersökningar och behandlingar med radioaktiva ämnen s.k. nuklearmedicin.
 • Strålbehandling med röntgenutrustning, acceleratorer eller slutna strålkällor.

Tillståndsplikten gäller i enlighet med 6 kap. 1 § strålskyddslagen (2018:396) samt SSMFS 2018:1, SSMFS 2018:3 och SSMFS 2018:5.

Blankett för tillståndsansökan (joniserande strålning sjukvård)

Utländska bolag hänvisas till den svenska blanketten. Om det inte går att använda den svenska blanketten, kontakta myndighetens registratur via e-post.

Övriga verksamheter med joniserande strålning

Verksamhet med joniserande strålning som inte nämnts ovan och som inte heller undantagits från tillståndsplikt genom någon av följande föreskrifter är tillståndspliktig:

 • Anmälningspliktiga verksamheter, SSMFS 2018:2
 • Undantag och friklassning, SSMFS 2018:3
 • Hantering av kontaminerad aska, SSMFS 2012:3
 • Naturligt förekommande radioaktivt material, SSMFS 2018:4
 • Brandvarnare och rökdetektorer som innehåller strålkälla med radioaktivt ämne, SSMFS 2008:47 och SSMFS 2008:44
 • Bäringskikare, pejlkompass och riktmedel som innehåller tritium, SSMFS 2012:2
 • Röntgenutrustningar och slutna strålkällor för undervisningsändamål, SSMFS 2018:8

Frågor om ansökan om övrig tillståndspliktig verksamhet hänvisas till myndighetens registratur via e-post.

Verksamhet med icke-joniserande strålning

Starka laserpekare

För att hantera starka laserpekare, det vill säga laserklass 3R, 3B och 4, med en uteffekt över 1 milliwatt (mW), krävs enligt 5 kap. 9 § strålskyddsförordningen tillstånd från Strålsäkerhetsmyndigheten. Med att hantera avses att inneha, tillverka, köpa, ta emot, använda, sälja, ge bort, låna eller hyra ut eller föra in starka laserpekare till Sverige.

Tillstånd ges endast till den som behöver laserpekaren för ett godtagbart ändamål och endast om det kan antas att laserpekaren inte kommer att missbrukas.

Mer information om starka laserpekare

Utländska bolag hänvisas till den svenska blanketten. Om det inte går att använda den svenska blanketten, kontakta myndighetens registratur via e-post.

Transport

Transport av radioaktiva ämnen

För att transportera radioaktiva ämnen i Sverige krävs tillstånd från regeringen eller Strålsäkerhetsmyndigheten. Strålsäkerhetsmyndigheten bedömer om den som ansöker om tillstånd har kompetens att transportera på ett säkert sätt.

Strålsäkerhetsmyndigheten ger tillstånd för transport av radioaktiva ämnen enligt 6 kap. 1, 9 och 21 §§ strålskyddslagen (2018:396), med stöd av 5 kap. 1 § strålskyddsförordningen (2018:506).

För ytterligare information, kontakta myndighetens registratur via e-post.

Transport av kärnämne eller kärnavfall

För att transportera kärnämne eller kärnavfall i Sverige krävs tillstånd från regeringen eller Strålsäkerhetsmyndigheten. Strålsäkerhetsmyndigheten bedömer om den som ansöker om tillstånd har kompetens att transportera på ett säkert sätt.

Strålsäkerhetsmyndigheten ger tillstånd för transport av kärnämne eller kärnavfall i enlighet med lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet, med stöd av 18 och 20 §§ förordningen (1984:14) om kärnteknisk verksamhet.

För ytterligare information, kontakta myndighetens registratur via e-post.

In/utförsel samt transit av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle inom EU och till och från EU

Ansökan gällande gränsöverskridande transporter av radioaktivt avfall, kärnavfall samt använt kärnbränsle kräver tillstånd från Strålsäkerhetsmyndigheten. En tillståndsansökan lämnas in till Strålsäkerhetsmyndigheten som handlägger ärendet inom givna tidsramar enligt Rådets direktiv 2006/117/Euratom.

Beroende på om det är radioaktivt avfall, kärnavfall eller använt kärnbränsle som antingen ska överföras inom EU, så kallat MM eller till EU från tredje land, så kallat IM, eller från EU till tredje land så kallat ME, eller transit genom EU, så kallat TT, tillhandahåller Strålsäkerhetsmyndigheten tillståndshavaren de adekvata blanketterna.

Standardiserade blanketter tillhandahålls av Strålsäkerhetsmyndigheten efter förfrågan, kontakta myndighetens registratur via e-post.

Är det fråga om en överföring från ett EU-land till Sverige tillhandahåller den utländska myndigheten i avsändande EU-land verksamhetsutövaren de adekvata blanketterna. Detta kan även förekomma om det är en överföring genom EU, så kallat TT, beroende på vilket land inom EU som är mottagare.

Exportkontroll

Export av kärnämne, kärnteknisk produkt, information eller programvara

Den som ska exportera ett kärnämne eller andra kärntekniska produkter från Sverige kan behöva tillstånd från Strålsäkerhetsmyndigheten. Det gäller även export av teknisk information och programvara som rör sådana produkter. Tillstånd kan också krävas för vissa förmedlingstjänster från Sverige.

En tillståndsansökan lämnas till Strålsäkerhetsmyndigheten som tillståndsprövar export av kärnämnen, kärntekniska anläggningar och kärnteknisk utrustning som tillhör kategori 0 i bilaga 1 till Rådets förordning (EG) nr 428/2009 om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av produkter med dubbla användningsområden.

Tillståndsplikten gäller i enlighet med lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd samt 20-23§§ SSMFS 2008:3.

För ytterligare information, kontakta myndighetens registratur via e-post.

Kärnteknisk verksamhet

Ny kärnkraftsreaktor

Med kärnkraftsreaktor avses den kompletta anläggning som behövs för utvinning av kärnenergi, således även sekundär- och hjälpsystem samt anordningar  inom anläggningsområdet som behövs för hantering av kärnämne och kärnavfall. Vidare ingår organisatoriska, personella och ekonomiska förutsättningar.

Strålsäkerhetsmyndigheten beslutar om myndighetens yttrande i tillståndsfrågan, men det är regeringen som beslutar om tillstånd för ny kärnkraft.

Tillståndsplikten gäller i enlighet med 5 § lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet och 24 § förordningen (1984:14) om kärnteknisk verksamhet.

För ytterligare information, kontakta myndighetens registratur via e-post.

Höjning av termisk effekt vid en kärnkraftsreaktor

Höjning av den termiska effekten vid en kärnkraftsreaktor, så kallad effekthöjning, påverkar stora delar av anläggningen och dess verksamhet och är tillståndspliktig enligt 5 § lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet och 24 § förordningen (1984:14) om kärnteknisk verksamhet.

Strålsäkerhetsmyndigheten beslutar om myndighetens yttrande i tillståndsfrågan, men det är regeringen som beslutar om tillstånd för effekthöjning.

För ytterligare information, kontakta myndighetens registratur via e-post.

Avveckling av kärnkraftsreaktor

Det krävs tillstånd enligt miljöbalken innan en kärnkraftsreaktor får monteras ned eller avvecklas.

En ansökan om tillstånd ska lämnas in till mark- och miljödomstolen som bereder ärendet enligt miljöbalken.

Tillståndsplikten gäller i enlighet med 22 kap 1 § miljöprövningsförordningen (2013:251).

Mer information

Övrig kärnteknisk verksamhet

Nya kärntekniska anläggningar och förändringar av befintliga anläggningar ska prövas både enligt kärntekniklagen och enligt miljöbalken.

En ansökan om tillstånd ska lämnas in dels till Strålsäkerhetsmyndigheten, som bereder ärendet enligt kärntekniklagen, dels till miljödomstolen, som bereder ärendet enligt miljöbalken. Till ansökan ska i båda ärendena bifogas en miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap. miljöbalken (1998:808).

Tillståndsplikten gäller i enlighet med §§ 5-7 lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet och miljöprövningsförordningen (2013:251).

För ytterligare information, kontakta myndighetens registratur via e-post.