Flera brister inom strålbehandlingsverksamheten på Länssjukhuset i Sundsvall

Strålsäkerhetsmyndigheten bedömer att Region Västernorrlands strålbehandlingsverksamhet vid Länssjukhuset i Sundsvall inte uppfyller elva av nitton granskade krav i myndighetens föreskrifter.

I november 2020 inspekterade Strålsäkerhetsmyndigheten strål­be­hand­­lings­verk­sam­heten på Länssjukhuset i Sundsvall. Inspektionen visade på flera brister framförallt gällande organisation, ledning och styrning av verksamheten, men också vad det gäller kontroller av behandlingsutrustning. Samtliga brister kan påverka patientstrålskyddet.

– Strålsäkerhetsmyndigheten bedömer att det finns risk för försämrat behandlingsresultat och ökad risk för biverkningar om inte verksamheten leds, planeras, kontrolleras och följs upp på ett strukturerat sätt. Det är därför viktigt att ett ledningssystem för strålsäkerhet införs samordnat med Socialstyrelsens krav på kvalité och patientsäkerhet, säger Carl Bladh, inspektör på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Länssjukhuset i Sundsvall saknar definition av ansvar och befogenheter för olika befatt­nin­gar och expertfunktioner. Regionen har inte heller något revisionsprogram för strål­behand­lings­verksamheten eller någon systematisk kvalitetsgranskning av genomförda strålbehandlingar.

– Avsaknaden av revisions­program tyder på att högsta ledningen inte följer upp verk­sam­heten tillräckligt med konsekvensen att brister i verksamheten inte upptäcks och åtgärdas, vilket kan påverka patienternas behandlingar negativt. Ytterligare belägg för bristande uppföljning är att genom­förda strålbehandlingar inte systematiskt kvalitetsgranskas, säger Carl Bladh.

Den riskanalys som verksamheten har tagit fram när det gäller patientstrålskyddet uppfyller inte heller myn­dig­hetens förväntningar. Rapporten saknar slutsatser, rekommendationer och beskrivning av osäkerheter. Strålsäkerhetsmyndigheten bedömer därför att viktiga risker i verksamheten troligen har missats. Dessutom saknar sjukhuset rutiner för att genomföra extern oberoende kontroll av utrustning, vid till exempel oväntade avvikelser i egna kontrollmätningar eller kalibreringar. Det framgår inte heller vem som beslutar om utrustningen får användas efter utförd ser­vice­.

– Brister i kvalitetssäkring kan resultera i att fel dos ges till pa­tien­­terna, vilket kan leda till bestående strålskador. Det är därför viktigt att det finns rutiner för externa oberoende kontroller och att det tydligt framgår vem som beslutar när en utrustning får användas, säger Carl Bladh.

Ytterligare information: Carl Bladh, inspektör vid enheten för medicinska bestrålningar, tel. 08-799 44 84, alternativt via myndighetens pressjour, tel. 08-799 40 20