I sin helhet strålsäker verksamhet på Studsvik Nuclear AB

Strålsäkerhetsmyndigheten har genomfört en samlad strålsäkerhetsvärdering för Studsvik Nuclear AB (SNAB) för perioden september 2018 till juni 2021. Myndighetens samlade bedömning är att SNAB ur ett strålsäkerhetsperspektiv i huvudsak bedrivit verksamheten på ett acceptabelt sätt och att strålsäkerheten inte är hotad på kort sikt.

Bedömningen är att SNAB inom de flesta områden bedriver verksamheten på ett tillfredsställande sätt.

– Stråldoserna till allmänhet från radioaktiva ämnen ligger som tidigare med god marginal under den föreskrivna begränsningen på 0,1 mSv/år. SNAB:s stråldoser till personal har dessutom minskat sedan de sålde sin avfallsverksamhet 2016, säger Gabriela Bejarano, inspektör på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Inom några områden uppfylls dock inte kraven. Det gäller Konstruktion och utförande, Säkerhetsanalyser och säkerhetsredovisning samt Hantering av kärnämne och kärnavfall, där åtgärder alltså är nödvändiga. Värderingen av områdena Konstruktion och utförande samt Säkerhetsanalyser och Säkerhetsredovisning från föregående samlade strålsäkerhetsvärdering kvarstår, dels eftersom inget permanent brandsläckningssystem införts i det så kallade Hot Cell Laboratoriet (HCL), dels eftersom SNAB inte uppdaterat anläggningarnas säkerhetsredovisningar.

Gabriela Bejarano kommenterar utlåtandet:

– Strålsäkerhetsmyndigheten har påpekat brister som inte har åtgärdats trots att flera år har gått. SNAB har inte heller hållit sina egna framtagna planer, vilket tyder på brister i ledningens prioriteringar.

SNAB behöver vidta åtgärder med anledning av Strålsäkerhetsmyndighetens iakttagelser avseende kraftigt försenade åtgärder, inklusive uppdateringen av anläggningarnas säkerhetsredovisningar.

Syftet med en samlad strålsäkerhetsvärdering är att skapa en samlad bild av strålsäkerheten hos tillståndshavaren. Den samlade strålsäkerhetsvärderingen baseras på de bedömningar som gjorts vid olika typer av tillsynsinsatser och annan information som kommit till myndigheten genom anmälningar och rapporteringar.

Ytterligare information: Gabriela Bejarano, inspektör på Strålsäkerhetsmyndigheten, via myndighetens pressjour, tel. 08-799 40 20