Resultat av LOT-tester i linje med tidigare kunskap

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har sammanställt en granskningsrapport av Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) senaste fas i det så kallade LOT-försöket. LOT (Long-term test of buffer material) är långtidsfältförsök i syfte att studera vad som sker under den initiala utvecklingen av barriärmaterial i ett slutförvar för använt kärnbränsle. SSM har genomfört granskningen inom ramen för myndighetens uppdrag att följa kärnkraftsindustrins forsknings- och utvecklingsprogram för omhändertagande och slutförvaring av kärntekniskt avfall och använt kärnbränsle, Fud-programmet.

SSM:s sammanfattande bedömning är att SKB har utfört försöken med en hög kvalitet och att resultaten är tillförlitliga. Resultaten är i linje med vad som kan förväntas baserat på etablerad kunskap kring korrosionsprocesser för koppar i slutförvarsmiljön och de överensstämmer väl med tidigare genomförda LOT-försök. Resultaten skiljer sig inte heller från andra vetenskapliga studier och experiment som SSM vägt in i myndighetens tidigare beredning av SKB:s ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle.

– Resultaten av granskningen är i linje med etablerad kunskap kring korrosionsprocesser för koppar i den slutförvarsmiljö som skulle råda tiden direkt efter slutlig förslutning, säger Ansi Gerhardsson, enhetschef på Strålsäkerhetsmyndigheten.

SSM har som beredande myndighet enligt kärntekniklagen genomfört en omfattande granskning av SKB:s ansökningar från 2011 om att få bygga en inkapslingsanläggning och ett slutförvar för använt kärnbränsle. I januari 2018 tillstyrkte myndigheten SKB:s ansökningar om att få bygga ett slutförvar i Forsmark, Östhammars kommun och en inkapslingsanläggning i Oskarshamns kommun. I ett remissyttrande 2019 bedömde SSM också att SKB på ett tillfredsställande sätt utrett och svarat på de specifika frågor om kopparkapselns långsiktiga beständighet i slutförvarssystemet som ställts av mark- och miljödomstolen.  

– Resultaten från granskningen av SKB:s senast upptagna LOT-försök föranleder inte någon förändring i myndighetens bedömningar av SKB:s slutförvarsansökan, det vill säga att vi tillstyrker SKB:s ansökan, säger Ansi Gerhardsson.

Ytterligare information: Ansi Gerhardsson, enhetschef på Strålsäkerhetsmyndigheten, via myndighetens pressjour, tel. 08-799 40 20.