Strålsäkerhetsmyndigheten svarar på remiss om slutförvar vid Forsmark

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har svarat på regeringens remiss rörande Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) ansökan om att uppföra ett slutförvar för använt kärnbränsle vid Forsmark. Myndigheten anser att de i remissen ingående studierna inte medför några skäl till att ändra myndighetens tidigare bedömningar kring SKB:s förutsättningar att uppfylla SSM:s föreskriftskrav. SSM anser heller inte att någon ytterligare redovisning kring LOT-försöken är nödvändig.

Remissen innefattar frågor kopplat till kopparkapselns förmåga att innesluta det använda kärnbränslet på lång sikt mot bakgrund av två nyligen genomförda vetenskapliga studier som rör kopparkapselns båda konstruktionsmaterial koppar och segjärn. SSM har granskat och värderat studiernas relevans för SKB:s slutförvarsansökan.

– Vår slutsats är att de två studierna inte innehåller fakta som gör att vi behöver ändra vår bedömning att SKB:s ansökan har förutsättningar att uppfylla våra föreskriftskrav, säger Lisa Ranlöf, tillförordnad enhetschef på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Den ena studien är en vetenskaplig artikel som handlar om kopparkorrosion och den andra är ett examensarbete som utförts i Finland och som handlar om deformationsåldring av segjärn.

– Även om de två studierna är intressanta ur ett grundvetenskapligt perspektiv så handlar de i grunden om frågor kring kapselns skyddsförmåga som vi tidigare har tittat på och granskat när vi beredde SKB:s ansökan, säger Henrik Öberg, utredare på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Regeringen ställer även en fråga i remissen om SSM anser att det finns information från de så kallade LOT-försöken, fältförsök som genomförts under lång tid vid Äspö-laboratoriet, som behöver redovisas och som har betydelse för bedömningen av slutförvarets skyddsförmåga. SSM avslutade i mars i år en granskning av SKB:s analys och rapportering i samband med de nyligen avslutade LOT-etapperna A3 och S2.

– Vi konstaterade i den granskningen att resultaten är i linje med vad som kan förväntas baserat på etablerad kunskap kring korrosionsprocesser för koppar i slutförvarsmiljön, och att resultaten också överensstämmer väl med tidigare genomförda LOT-försök. Därför bedömer SSM att ingen ytterligare redovisning kring LOT-försöken är nödvändig, säger Henrik Öberg.

Ytterligare information: Lisa Ranlöf, tillförordnad enhetschef på Strålsäkerhetsmyndigheten, via Strålsäkerhetsmyndighetens presstjänst: 08-799 40 20

Bakgrund

SSM har som beredande myndighet enligt kärntekniklagen genomfört en omfattande granskning av SKB:s ansökningar från 2011 om att få bygga en inkapslingsanläggning och ett slutförvar för använt kärnbränsle. I januari 2018 tillstyrkte myndigheten SKB:s ansökningar om att få bygga ett slutförvar i Forsmark, Östhammars kommun och en inkapslingsanläggning i Oskarshamns kommun. I ett remissyttrande 2019 bedömde SSM också att SKB på ett tillfredsställande sätt utrett och svarat på de specifika frågor om kopparkapselns långsiktiga beständighet i slutförvarssystemet som ställts av mark- och miljödomstolen.