Strålsäkerhetsvärdering 2021: Acceptabel strålsäkerhet på Forsmark

Strålsäkerheten på Forsmark Kraftgrupp AB:s tre reaktorer i Forsmark är acceptabel. Det konstaterar Strålsäkerhetsmyndigheten i årets samlade strålsäkerhetsvärdering.

I årets rapport, för Forsmarks Kraftgrupp AB (FKA), konstaterar Strålsäkerhetsmyndigheten att kärnkraftreaktorernas konstruktion och anläggningarnas säkerhet stärkts på flera sätt. Under året har system för oberoende härdkylning slutinstallerats och driftsatts, vilket innebär en betydande säkerhetshöjning, exempelvis vid kraftfulla väderhändelser. FKA har även genomfört åtgärder för att komma till rätta med ett antal orsaker till återkommande störningar i driften, vilket utmanar djupförsvarets första nivå. Den samlade värderingen för FKA:s anläggningar blir därför att strålsäkerheten är tillfredställande, vilket är en höjning av bedömningen från föregående år.

– Dock fortsätter störningar att inträffa vilket pekar på att det behövs fler åtgärder. FKA behöver fortsätta att utreda orsaken till händelserna och genomföra åtgärder för att förhindra upprepningar. Dessutom behöver FKA arbeta med säkerhetsredovisningen så att den hela tiden avspeglar de säkerhetstekniska driftförutsättningarna och stämmer överens med anläggningen som den är byggd och analyserad, säger Anders Löndahl, inspektör på Strålsäkerhetsmyndigheten.

När det gäller strålsäkerheten i FKA:s verksamhet har det under året tagits viktiga steg för att åtgärda långvariga problem som funnits inom organisation, ledning och styrning. En omfattande analys har genomförts och relevanta åtgärder identifierats. Ett brett åtgärdsprogram genomförs nu, vilket värderas som positivt. Det är dock ännu för tidigt att utvärdera effekterna av åtgärderna. Därför kvarstår den samlade bedömningen att strålsäkerheten i FKA:s verksamhet är acceptabel, vilket är samma bedömning som förra året.

– För att ytterligare stärka strålsäkerheten i verksamheten rekommenderar vi att FKA fortsätter att utveckla organisationen tills den fullt ut fungerar som det är tänkt och ledningssystemet styr och leder verksamheten på ett tillfredställande sätt, säger Anders Löndahl.

Strålsäkerhetsmyndigheten gör bedömningen att strålsäkerheten vid FKA totalt sett är acceptabel, vilket är samma bedömning som förra året. Strålsäkerhetsmyndigheten har presenterat den samlade strålsäkerhetsvärderingen för FKA:s ledningsgrupp.

Ytterligare information: Anders Löndahl, inspektör på Strålsäkerhetsmyndigheten, tel. 08-799 41 07 eller myndighetens pressjour, tel. 08-799 40 20.

Om samlad strålsäkerhetsvärdering (SSV)

Samlade strålsäkerhetsvärderingar görs för att skapa en helhetsbild av strålsäkerheten hos en tillståndshavare. Den samlade strålsäkerhetsvärderingen utgör underlag för myndighetens inriktning för kommande tillsynsverksamhet. Värderingen görs i en fyrgradig betygsskala: ej acceptabel, acceptabel, tillfredsställande och god.