Strålsäkerhetsvärdering 2021: Tillfredsställande strålsäkerhet vid OKG

Fortsatt tillfredsställande strålsäkerhet vid OKG AB bedömer SSM i årets samlade strålsäkerhetsvärdering.

Varje år genomför myndigheten en samlad strålsäkerhetsvärdering av de svenska kärnkraftverken som baseras på en samlad analys av förra årets tillsyn. I värderingen för 2021 bedömer myndigheten att OKG AB har god kontroll över anläggningen och dess utveckling. Anläggningen har också tydligt stärkts säkerhetsmässigt genom införandet av ett system för oberoende härdkylning. Det finns dock fortsatta utmaningar kopplat till det fysiska skyddet.

- Förra året lyfte myndigheten att det var viktigt att OKG:s arbete med att stärka det fysiska skyddet fortsätter enligt plan. I dag uppfyller OKG delvis gällande krav. Vi anser även i år att det är viktigt att OKG säkerställer att det fysiska skyddet i sin helhet uppfyller kraven till 1 februari 2022 då nuvarande dispens löper ut, säger Francesco Cadinu, utredare vid Strålsäkerhetsmyndighetens enhet för Tillsyn händelseuppföljning och teknik.

Reaktor Oskarshamn 3 har haft stabil drift under året och nedmontering och rivning av Oskarshamn 1 och 2 går nu in i en fas med omfattande arbeten. Myndigheten lyfter fram bland annat att säkerhetsledningen och ledningssystemet som leder verksamheterna gör detta på ett väl fungerande sätt.  

- Vi ser dock också utmaningar i avfallshantering, friklassning, kompetens och bemanning. SSM uppmärksammar att OKG kan ytterligare stärka strålsäkerheten i verksamheten genom att ta ett helhetsgrepp för områdena, säger Francesco Cadinu.

SSM gör den samlade bedömningen att strålsäkerheten vid OKG är tillfredsställande, vilket är samma bedömning som föregående år. Myndigheten har presenterat den samlade strålsäkerhetsvärderingen för OKG:s ledningsgrupp.

Ytterligare information: Francesco Cadinu, utredare på Strålsäkerhetsmyndigheten, via myndighetens pressjour, tel. 08-799 40 20

Om samlad strålsäkerhetsvärdering (SSV)

Samlade strålsäkerhetsvärderingar görs för att skapa en helhetsbild av strålsäkerheten hos en tillståndshavare. Den samlade strålsäkerhetsvärderingen utgör underlag för myndighetens inriktning för kommande tillsynsverksamhet. Värderingen görs i en fyrgradig betygsskala: ej acceptabelacceptabel, tillfredsställande och god.