Bättre uppföljning och förbättringsarbete ger högre strålsäkerhet

Strålsäkerhetsmyndigheten har genomfört en samlad strålsäkerhetsvärdering för Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) för perioden 2018 till 2021. Summerat är det SKB:s ökade förmåga att följa upp avvikelser, brister och förbättringsområden som ligger till grund för en högre värdering jämfört med föregående rapport.

Den samlade strålsäkerhetsvärderingen (SSV) omfattar verksamheten vid SKB:s anläggningar Centralt mellanlager för använt kärnbränsle (Clab) i Oskarshamns kommun och SKB:s slutförvar för kortlivat radioaktivt avfall (SFR) i Östhammars kommun. Strålsäkerhetsmyndigheten värderar att SKB inom samtliga områden bedriver verksamheten på ett antingen ”acceptabelt” eller ”tillfredsställande” sätt, bortsett från det område som värderats som ”inte värderingsbart” på grund av brist på tillsynsunderlag.

Jämfört med föregående samlade strålsäkerhetsvärdering har SKB och dess anläggningar uppnått en högre värdering inom flera områden under denna period, bland annat områdena driftverksamhet, fysiskt skydd och säkerhetsprogram, där flertalet tillsynsåtgärder har genomförts. Utöver dessa områden, har även andra fått en högre värderingsnivå jämfört med föregående värderingar. En förklaring kan vara att SKB bedöms ha goda rutiner för att följa upp och åtgärda egna identifierade brister och förbättringsförslag samt rutiner för hantering av Strålsäkerhetsmyndighetens kommentarer från granskning, verksamhetsbevakningar och inspektioner.

– Vi ser exempelvis en positiv utveckling vad gäller organisation, ledning och styrning i relation till arbetet med att upprätthålla strålsäkerheten vid driften av de kärntekniska anläggningarna Clab och SFR. Bedömningen i den samlade strålsäkerhetsbedömningen 2013-2014 värderades inom detta område som ”oacceptabelt”, men bedömningen har höjts till först ”acceptabel” i förra bedömningen och nu till ”tillfredsställande”, berättar Anders Viklund, inspektör på Strålsäkerhetsmyndigheten.

– SKB:s process för säkerhetsgranskning är ett annat område där vi sett utveckling, säger Anders Viklund. SKB har åtgärdat tidigare identifierade brister och har förstärkt rutinen för en allsidig bedömning av strålsäkerheten.

– Under denna period har säkerhetsprogrammet granskats och SKB:s egna förbättringsförslag inom området har implementerats. Vi ser att de har haft avsedd effekt. Säkerhetsprogrammen har fått en mer central roll i organisationen, blivit tydligare när det gäller förväntad effekt och hur aktiviteter ska utvärderas för att bedöma hur pass målen uppnås, förklarar Anders Viklund.

En samlad värdering av strålsäkerheten vid de kärntekniska anläggningarna genomförs återkommande av Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM). Denna redovisning omfattar perioden 2018-04-01 t.o.m. 2021-04-30.

Syftet med en samlad strålsäkerhetsvärdering är att skapa en samlad bild av strålsäkerheten hos tillståndshavaren. Den samlade strålsäkerhetsvärderingen baseras på de bedömningar som gjorts vid olika typer av tillsynsinsatser och annan information som kommit till myndigheten genom anmälningar och rapporteringar. Rapporten ska ses som ett komplement till tillsynsinsatserna.

Ytterligare information: Anders Viklund, inspektör på Strålsäkerhetsmyndigheten, via myndighetens pressjour, tel. 08-799 40 20

 

Samlade strålsäkerhetsvärderingar (SSV)

Samlade strålsäkerhetsvärderingar görs för att skapa en helhetsbild av strålsäkerheten hos en tillståndshavare. Den samlade strålsäkerhetsvärderingen utgör underlag för myndighetens inriktning för kommande tillsynsverksamhet. 

Värderingen görs i en fyrgradig betygsskala: oacceptabel, acceptabel, tillfredsställande och bra.

Vid de områdena där det inte finns tillräckligt med tillsynsunderlag för att göra en värdering blir området inte värderingsbart.