Beslutat: Nya, moderna föreskrifter för kärntekniska anläggningar i Sverige

Strålsäkerhetsmyndighetens generaldirektör Nina Cromnier har fattat beslut om de nya föreskrifterna för konstruktion, värdering och redovisning av strålsäkerhet samt drift av kärnkraftsreaktorer. Dessutom har beslut fattats om nya föreskrifter om omhändertagande av kärntekniskt avfall. Föreskrifterna utgör delar av myndighetens nya föreskriftsstruktur för kärntekniska verksamheter och träder i kraft den 1 mars 2022.

Det omfattande arbetet med att ta fram nya föreskrifter för strålsäkerhet vid kärntekniska anläggningar har pågått sedan 2013 och innebär att Sverige har ett regelverk som är anpassat efter den internationella utvecklingen inom området, samt enligt regeringsuppdraget som myndigheten fick 2015.

Krav på att strålsäkerheten utvecklas

Strålsäkerheten vid de svenska kärnkraftsreaktorerna har sedan de uppfördes och togs i drift förbättrats efter hand, där viktiga förbättringsåtgärder tillkommit efter beslut av regeringen eller av Strålsäkerhetsmyndigheten. De befintliga svenska kärnkraftsreaktorerna, liksom flertalet reaktorer i andra länder, går nu in i ett nytt skede med fortsatt drift efter den tid som de ursprungligen planerades för. Detta ställer krav på tillståndshavare för att säkerställa att strålsäkerheten upprätthålls och successivt fortsätter utvecklas även framöver.

– De nya föreskrifterna innebär en mer samlad, tydligare och heltäckande reglering. Det är ett modernt regelverk med stöd från internationella standarder som bland annat syftar till att förutsättningarna att hantera radiologiska nödsituationer och antagonistiska hot utvecklas. Föreskrifterna syftar också till att kunskapen om nivån av strålsäkerhet utvecklas genom värderingar, analyser och översyn av de program som bland annat tillämpas för underhåll med hänsyn till vunna erfarenheter samt hur anläggningarna påverkas av drift och ålder, säger Aino Obenius Mowitz, utredare och projektledare vid Strålsäkerhetsmyndighetens enhet för nationell normering.

De beslutade föreskrifterna för kärnkraftsreaktorer förhåller sig till alla aspekter av att skydda arbetstagare, allmänhet och miljön mot skadlig verkan av joniserande strålning, inklusive att skydda mot stöld av strålkällor, kärnämne och andra radioaktiva ämnen. De anger krav på tillämpning av grundläggande konstruktions-, värderings- och redovisningsprinciper som är gemensamma för strålsäkerhetsaspekterna. Dessutom ingår krav på att vid förändringar av verksamheter säkerställa att förbättringar av enskilda aspekter för strålsäkerhet inte leder till försämringar av andra åtgärder. De nya föreskrifterna om omhändertagande av kärntekniskt avfall innebär också en tydligare reglering av tillståndshavarnas ansvar för hantering av det kärntekniska avfallet i olika steg av avfallskedjan fram till dess placering i ett slutförvar.

– En grundläggande och internationellt vedertagen princip inom kärntekniska verksamheter är att strålsäkerheten inte bara ska upprätthållas utan även successivt utvecklas. Det handlar om förebyggande och hanterande åtgärder för att skydda arbetstagare, allmänhet och miljön mot skadlig verkan av joniserande strålning under alla skeden av anläggningarnas livstid, såväl som när tillståndshavarnas förutsättningar för skyddet kan komma att utmanas av yttre och andra omständigheter, säger Aino Obenius Mowitz.

Regler behöver tas fram för nya typer av reaktorer

De nya föreskrifterna är enligt regeringsuppdraget framtagna för kärnkraftsreaktorer av lättvattentyp. Det innebär att kompletterande regler för eventuella nya kärnkraftsreaktorer som är av annan typ behöver tas fram om det skulle bli aktuellt. Under tiden följer myndigheten bland annat det internationella atomenergiorganets (IAEA) omfattande arbete med att värdera internationella standarders tillämpbarhet för nya typer och storlekar av kärnkraftsreaktorer.

Planen framåt

Den 1 mars ersätter de nya föreskrifterna äldre bestämmelser och föreskrifter, med förlängd tid för tolkning och implementering för ett urval av de nya kraven på upp till 5 år i syfte att ge förutsättningar för berörda tillståndshavare att vidta de nya och anpassade åtgärder som följer av de nya föreskrifterna. Utöver de nu beslutade föreskrifterna pågår arbete för översyn av ytterligare föreskrifter för andra typer av kärntekniska anläggningar och i olika specifika frågor. Totalt sett omfattar arbetet 20 föreskrifter. Med planerade steg för remisser kommer arbetet fortgå i ett antal år ytterligare innan hela författningssamlingen för kärntekniska och vissa andra verksamheter slutförts.

Ytterligare information: Aino Obenius Mowitz, utredare och projektledare på Strålsäkerhetsmyndighetens enhet för nationell normering, via Strålsäkerhetsmyndighetens presstjänst: 08-799 40 20