I huvudsak strålsäker verksamhet på Svafo

Strålsäkerhetsmyndighetens samlade värdering är att AB Svafo i huvudsak bedrivit verksamheten på ett strålsäkert sätt och enligt gällande krav på strålsäkerhet. Myndigheten konstaterar också att strålsäkerheten utvecklats på ett positivt sätt, och publicerar nu en rapport som redovisar den samlade strålsäkerhetsvärderingen.

I den samlade strålsäkerhetsvärderingen (SSV) av Svafo:s verksamhet under perioden 1 april 2019 till 31 mars 2021 har fyra områden eller delområden värderats som ”acceptabla”, tretton områden som ”tillfredsställande” och ett som ”bra”, vilket är den högsta värderingsgraden. Två områden eller delområden har inte varit möjliga att bedöma i brist på dokumenterat underlag.

– Flera områden har värderats upp, berättar Patrik Lundell på Strålsäkerhetsmyndigheten. Det beror exempelvis på en tydlig rapporteringsvilja och en förtroendeingivande strålskyddsorganisation.

– För området ”friklassning” beror värderingen ”bra” på att Svafo under perioden haft en ledande roll och starkt bidragit till utvecklingen inom branschen avseende friklassning som är kopplad till avveckling.

Under perioden har arbetet med avvecklingen av forskningsreaktorerna R2 och R2-0 i princip helt gått in i skedet för friklassning av byggnaden. Friklassningsrapporter för två av byggnadsdelarna har lämnats in till Strålsäkerhetsmyndigheten och övriga förväntas komma in under 2022. Projekt för konventionell rivning av byggnaderna har startats och mycket talar för att det skedet kan inledas mot slutet av 2022.

Planering av arbetet med det historiska avfallet, av Svafo benämnt Swedish Legacy Waste (SLW), har under perioden fått betydligt mer fokus inom Svafos organisation. Förberedelser för att ta anläggningar i drift för undersökning av detta avfall har påbörjats. Här finns stora utmaningar framöver när det gäller att hitta metoder och tekniker för karakterisering, separation och konditionering av det historiska avfallet.

Mellanlagret för låg- och medelaktivt avfall (AU) är utökat med ett annex (AUA) vilket har färdigställts och ansökan om godkännande av säkerhetsredovisningen lämnades in till Strålsäkerhetsmyndigheten hösten 2021 och godkändes den 24 februari 2022.

Syftet med en samlad strålsäkerhetsvärdering är att skapa en samlad bild av strålsäkerheten hos tillståndspliktiga verksamheter. I detta ingår att värdera strålsäkerheten inom olika områden samt att bedöma tillståndshavarens förmåga att driva och utveckla verksamheten på ett strålsäkert sätt.

Ytterligare information: Patrik Lundell, inspektör på Strålsäkerhetsmyndigheten, via myndighetens pressjour, tel. 08-799 40 20

Samlade strålsäkerhetsvärderingar (SSV)

Samlade strålsäkerhetsvärderingar görs för att skapa en helhetsbild av strålsäkerheten hos en tillståndshavare. Den samlade strålsäkerhetsvärderingen utgör underlag för myndighetens inriktning för kommande tillsynsverksamhet. 

Värderingen görs i en fyrgradig betygsskala: oacceptabel, acceptabel, tillfredsställande och bra.

Vid de områdena där det inte finns tillräckligt med tillsynsunderlag för att göra en värdering blir området inte värderingsbart.