Redovisning klar inför IAEA-granskning av Sveriges kärnsäkerhet och strålskydd

Strålsäkerhetsmyndigheten är klar med sitt underlag inför IAEA:s granskning om hur väl Sverige lever upp till internationella riktlinjer inom kärnsäkerhet och strålskydd. Granskningen görs var tionde år av personal från IAEA och äger rum 14 – 25 november.

Arbete med underlaget inför höstens internationella IRRS-granskning (Integrated Regulatory Review Service) kring det svenska ramverket för kärnsäkerhet och strålskydd är avslutad. Underlaget består bland annat av en huvudrapport, IRRS ARM Summary Report, som nyligen fastställts av generaldirektör Nina Cromnier. Rapporten sammanfattar resultatet av den egenvärdering som Strålsäkerhets­myndig­heten har arbetat med sedan januari 2021. Den innehåller även en handlingsplan som beskriver åtgärder för hanteringen av slutsatser som framkommit under egenvärderingen.

Huvudrapporten är nu tillgänglig för det internationella granskningsteamet. Teamet fick då även ta del av den fullständiga rapporten från egenvärderingen som innehåller ytterligare detaljer kring hur Sverige lever upp till IAEA:s krav på olika områden.

– I redovisningen ingår ett hundratal referenser till lagar, förordningar och föreskrifter etc. som har översatts till engelska som stöd för slutsatserna i egenvärderingen, berättar Daniel Kjellin, projektledare för IRRS-granskningen på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Granskningen inleds den 14 november med en rad intervjuer på plats i Sverige mellan de internationella granskarna och representanter från Strålsäkerhetsmyndigheten, Regeringskansliet och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

– Delar av granskningsteamet kommer också att följa med på olika tillsynsinsatser för att skapa sig en uppfattning om myndighetens tillsyn mot olika verksamhetsutövare. IRRS-teamet sammanställer sedan en preliminär slutrapport som vi får faktagranska, säger Daniel Kjellin.

Presentation av slutsatser sker vid ett avslutande möte den 25 november. Eventuella rekommendationer och förbättringsförslag hanteras sedan av berörda myndigheter genom revidering av handlingsplanen. IAEA:s rapport kommer publiceras efter att den är fastställd.

Ytterligare information: Daniel Kjellin, projektledare på Strålsäkerhetsmyndigheten via myndighetens presstjänst, tfn 08-799 40 20.