Strålsäkerhetsmyndigheten godkänner provdrift med höjd effekt i reaktor Forsmark 1

Strålsäkerhetsmyndigheten har beslutat att godkänna Forsmarks Kraftgrupp AB:s förnyade säkerhetsredovisning och ansökan om provdrift upp till och med 3075 MW termisk effekt av reaktor Forsmark 1. Den granskning som myndigheten har gjort inför beslutet gäller det första steget av effekthöjningen med provdrift upp till 113 % termisk effekt (3075 MW).

Forsmark har tidigare på motsvarande vis höjt effekten i reaktor Forsmark 2 till 120 %.

Ytterligare information: Daniel Kjellin, utredare på Strålsäkerhetsmyndigheten, via myndighetens presstjänst, tfn 08-799 40 20.

Termisk effekt

Termisk effekt (eller värmeeffekt) är den mängd värme som produceras i en kärnreaktor under en viss tidsperiod. Verkningsgraden vid en kärnreaktor är cirka 35 procent, vilket innebär att den termiska effekten måste vara ungefär tre gånger så hög som den önskade elektriska effekten.

MW = megawatt (1 000 kilowatt) 1 megawattimme (MWh) = 1 000 kilowattimmar (kWh)

Exempel: En reaktor med en värmeeffekt på 2 000 MW omvandlas i turbingeneratorn till en eleffekt på cirka 700 MW. Efter en timmes drift har 700 megawattimmar (MWh) elektricitet producerats.

Den högsta termiska effekt som får tas ut från en reaktor anges i regeringens tillstånd. För att få höja den termiska effekten i en reaktor måste tillståndshavaren därför ansöka om tillstånd hos regeringen.