Strålsäkerhetsmyndigheten lägger grunden för långsiktigt hållbarhetsarbete

I samband med uppdateringen av myndighetens miljöutredning från 2015 utökas den till en hållbarhetsutredning för att lägga grunden för fortsatt långsiktigt hållbarhetsarbete. På så sätt svarar myndigheten inte bara upp till författningskravet att hålla miljöutredningen aktuell, utan har också utrett och identifierat de delar av verksamheten som är av betydelse utifrån hållbarhetsmålen i FN:s Agenda 2030.

Utredningen utgår från Strålsäkerhetsmyndighetens övergripande uppdrag att verka för strålsäkerhet, men beskriver också den miljöpåverkan som vår interna verksamhet ger upphov till. Den beskriver myndighetens styrning mot ett systematiskt hållbarhetsarbete, vår omvärld och de plattformar i vår omvärld där vi samverkar med andra aktörer i hållbarhetsfrågor.

Innehållet ger en nulägesbild av myndighetens hållbarhetsarbete, hur kopplingen ser ut mellan verksamheten, de globala hållbarhetsmålen och de nationella målen för miljö respektive folkhälsa. Sofia Erlandsson, enhetschef för nationell normering, förklarar:

– Vi beskriver bland annat hur myndighetens hållbarhetsarbete är integrerat i vårt ledningssystem genom att mål som bidrar till hållbarhet formuleras och följs upp inom ramen för ledningsprocessen.

Vissa aktiviteter och delar av verksamheten bedöms påverka hållbarheten mer än andra. Det handlar om hållbarhetsaspekter som direkt eller indirekt påverkar samhällets hållbara utveckling på ett betydande sätt, positivt eller negativt. Ett exempel på en positiv aspekt är myndighetens strålsäkerhetsarbete som indirekt påverkar samhället och samhällsaktörer då det syftar till att öka strålsäkerheten hos till exempel tillståndshavare. Ett exempel på en negativ aspekt med direkt påverkan är myndighetens tjänsteresor som orsakar utsläpp av klimatpåverkande gaser.

Rapporten ger även en beskrivning av väsentliga författningskrav inom hållbarhetsområdet som berör myndighetens verksamhet.

En analys av vilka globala hållbarhetsmål inom Agenda 2030 samt vilka nationella mål för miljö och folkhälsa som berör Strålsäkerhetsmyndigheten visar att verksam­heten har bäring på de flesta av målen.

– Genom myndighetens normering, tillståndsprövning, tillsyn, kunskapsförsörjning och beredskap påverkar vi hur andra aktörer kan bidra till strålsäkerhet, förklarar Sofia Erlandsson.

– Vi har kommit längre i arbetet med miljöpåverkan jämfört med den sociala och ekonomiska dimensionen av hållbarhet, och detta reflekteras i utredningen, tillägger hon.

Baserat på utredningen har ett antal möjligheter till förbättringar identifierats, inte minst att etablera ett robust system för uppföljning av relevanta parametrar och analys av trender. Hållbarhetsutredningen har tagits fram efter beställning av Nina Cromnier, generaldirektör för Strålsäkerhetsmyndigheten, i april 2020, och föreslås uppdateras minst vart femte år.

Ytterligare information: Sofia Erlandsson, enhetschef för nationell normering via myndighetens presstjänst, tfn 08-799 40 20.