Verksamheten på Cyclife utvecklas på ett positivt sätt

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har genomfört en samlad strålsäkerhetsvärdering av företaget Cyclife i Nyköping för perioden den 1 juli 2019 till den 30 juni 2022. Cyclife hanterar och behandlar lågaktivt avfall från främst kärnkraftsindustrin, exempelvis i syfte att återvinna metall som efter behandling kan friklassas. SSM:s samlade värdering är att Cyclife har bedrivit verksamheten enligt gällande krav och att strålsäkerheten har utvecklats på ett positivt sätt inom flera områden.

SSM har värderat att Cyclife inom samtliga områden har bedrivit verksamheten på ett antingen acceptabelt eller tillfredsställande sätt, undantaget är de områden som inte har kunnat värderas eftersom det saknats tillsynsunderlag. Totalt sett har SSM i sin fyrgradiga skala, från oacceptabel till bra, värderat tre områden som acceptabla, åtta områden samt två delområden som tillfredsställande. Sex områden och två delområden har inte varit möjliga att värdera på grund av begränsat tillsynsunderlag. Inget område har värderats som oacceptabel, och inget område har värderats som bra.

Exempel på de 18 olika områden som värderats på Cyclife är: ledning, styrning och organisation av verksamheten, strålskydd inom anläggningen, hantering av kärnavfall, konstruktion av anläggningarna och utsläpp av radioaktiva ämnen.

– I den förra värderingen av Cyclife, 2019, hamnade flera områden längre ner på skalan. I denna värdering har flera förbättringar skett, bland annat inom strålskydd, säkerhetsredovisning och säkerhetsanalys. SSM har även konstaterat att Cyclife i samband med återuppbyggnaden av metallbehandlingsanläggningen har förbättrat konstruktionen av denna ur flera aspekter, säger Christoffer Forss Hadi, inspektör på Strålsäkerhetsmyndigheten.

– Även om Strålsäkerhetsmyndigheten har haft god insyn i områdena har vi inte tillräckliga underlag för att göra bedömningar av hur väl Cyclife uppfyller kraven inom alla områden under perioden. Det gäller exempelvis områdena friklassning, beredskap och hantering av dokumentation över anläggningen, förklarar Christoffer Forss Hadi.

I arbetet med den samlade strålsäkerhetsvärderingen har SSM gjort en samlad värdering av de brister som påträffats under perioden och kan inte se att dessa, enskilda eller sammantaget, har sådan påverkan på strålsäkerheten att myndigheten behöver vidta ytterligare åtgärder än de redan planerade tillsynsinsatser som bedrivs kontinuerligt. Nästa samlade strålsäkerhetsredovisning för Cyclife kommer att publiceras 2025.

Ytterligare information: Christoffer Forss Hadi, inspektör på Strålsäkerhetsmyndigheten, via myndighetens pressjour, tel. 08-799 40 20