Bra rutiner för personalstrålskydd vid hjärtröntgen

Röntgen som används på hjärtavdelningar bedrivs mestadels under strålsäkra former och med god medvetenhet om personalstrålskydd. Det visar en genomgång av Strålsäkerhetsmyndighetens tillsyn de senaste åren. Men omorganisationer och ett otydligt ansvar för hyrpersonal kan ibland göra att rutiner faller bort och strålskyddet försämras.

Röntgenstrålning inom vården används inte bara på röntgenavdelningarna utan även inom andra sjukhusverksamheter, bland annat kardiologiska avdelningar. Strålsäkerhetsmyndigheten har nu sammanställt den tillsyn man gjort de senaste åren på avdelningar som bedriver kardiologisk interventionsverksamhet, det vill säga diagnostik och behandling av hjärtats kranskärl, och den samlade bilden är att strålskyddet för personalen fungerar bra.

– Under inspektionerna har vi har kunnat se välutbildad personal som tar strålskyddsuppdraget på största allvar. Det finns ofta väl utvecklade utbildningsplaner för strålskydd och hur man ska använda röntgenutrustningen och vilken struktur man ska ha på strålskyddet, säger Camilla Enkvist, inspektör på enheten för tillsyn av patienter och arbetstagare på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Till skillnad mot de renodlade röntgenavdelningarna är det inom den kardiologiska interventionsverksamheten oftast hjärtläkare som hanterar röntgenutrustningen och inte en röntgensjuksköterska eller en röntgenläkare.

– På vissa av de granskade verksamheterna har vi sett att det finns mer att göra när det gäller hur stor vikt man lägger på handhavandeutbildning gällande röntgenutrustning för nya läkare. Upplägget kring detta kan skifta väldigt och kan på många ställen blir bättre, säger Camilla Enkvist.

 

Chefen har viktig roll

Andra brister som återkommit hos flera av de verksamhetsutövare som inspekterats är att den hyrpersonalen som används, oftast läkare, inte får tillräcklig utbildning i de lokala rutinerna för strålskydd och handhavande av röntgenutrustning. Det finns också brister vad gäller uppföljning av den stråldos som personalen fått tidigare, eftersom man inte alltid inhämtar uppgifter om vilka stråldoser som inhyrd eller nyanställd personal utsatts för tidigare under året.

– Vi kan också se att det finns en otydlighet i hur, och framförallt när man informerar nyanställda om vikten av att tidigt meddela sin arbetsgivare att man är gravid. Eftersom man som gravid har rätt till arbete utan röntgenstrålning är det viktigt att man får denna information innan arbete med strålning påbörjas. Den här otydligheten såg vi både i själva rutinerna och när man i praktiken informerade sina nyanställda, säger Camilla Enkvist.

– De verksamhetsutövare som hade flest brister har genomgått organisationsförändringar relativt nyligen. Då har kanske rutiner som tidigare var levande i verksamheten fått sämre uppföljning eller kontroll, och med tiden så försämras rutinerna eller försvinner helt. Chefer har en viktig roll här, och om de byts ut så kan saker förändras, rutinerna upprätthålls inte av sig själva, säger Camilla Enkvist.

Strålsäkerhetsmyndigheten konstaterar att det finns ett fortsatt behov av att inspektera krav på utbildning och kompetens samt skydd av arbetstagare hos verksamhetsutövarna.

Ytterligare information: Camilla Enkvist, inspektör på enheten för tillsyn av patienter och arbetstagare via myndighetens pressjour, tfn 08-799 40 20.

 

Så gjordes sammanställningen

Sammanställningen är baserad på 12 inspektioner av verksamhetsutövare inom medicinska bestrålningar som har tillstånd för verksamhet med joniserande strålning och som bedriver medicinsk verksamhet med joniserande strålning inom kardiologisk interventionsverksamhet, under perioden 2019 – 2022.

Samtliga inspektioner var anmälda i förväg. Vid varje inspektionstillfälle intervjuade inspektörer från Strålsäkerhetsmyndigheten personal från verksamheten utifrån utvalda krav och granskade verksam¬heternas styrande dokument gällande utbildning och kompetens samt skydd av arbetstagare. Strålsäkerhetsmyndigheten granskade även 8 verksamheter på plats. På grund av Covid-19 pandemin var detta inte möjligt för 4 av de 12 inplanerade inspektionerna, som därför fick hållas via digitala medier och begränsas till intervjuer och dokumentgranskning.