God strålsäkerhet men också brister hos landets hästveterinärer

Det råder generellt en god strålsäkerhet hos landets hästveterinärer som använder röntgen. Skyddet mot strålning är gott och många har bra kunskap och rutiner. Det har också upptäckts mindre brister i många verksamheter, bland annat när det gäller underlag och rutiner för att skydda arbetstagare. Det finns samtidigt en begränsad kännedom om hur dokumentationen av strålskydd ska göras. Detta visar en sammanställning av de inspektioner som genomförts av Strålsäkerhetsmyndigheten under 2021 och 2022.

Strålsäkerhetsmyndigheten bedriver tillsyn av tillståndspliktiga verksamheter inom veterinärröntgen, vilket omfattar bland annat användning av portabel utrustning för röntgenundersökningar av hästar. Nu har myndighetens enhet för tillsyn av patienter och arbetstagare sammanställt resultaten från de inspektioner av hästveterinärer som utförts under perioden september 2021 till maj 2022 för att bedöma om verksamheten bedrivs på ett strålsäkert sätt enligt gällande krav.

– Vi bedömer att majoriteten av tillståndshavarna vid tidpunkten för inspektionerna uppfyllde de krav som vi granskade. De känner i regel till hur utrustningen ska användas på ett strålsäkert sätt och har goda rutiner, säger Richard Holzwarth, inspektör på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Överlag ser strålsäkerheten bra ut och veterinärverksamheterna har goda rutiner för att skydda medarbetare från onödig strålning. Inom vissa verksamheter ser Strålsäkerhetsmyndigheten förbättringspotential, främst inom områdena strålskyddsorganisation, kompetens, kvalitetssäkring och arbetsrutiner.

Sedan 2018 ska alla tillståndspliktiga verksamheter ha tillgång till en strålskyddsexpertfunktion och utforma rutiner för att garantera strålskyddet för arbetstagare och andra personer som kan finnas i närheten av strålkällan. En av de brister som upptäckts vid inspektioner är att vissa veterinärverksamheter implementerar dokumentation som inte är anpassade för verksamheten eller inte verkar stämma överens med den utrustning som används. Det kan vara skriftliga rutiner och dokumentation som har tagits från en standardiserad mall istället för att utformas utifrån verksamhetens egna behov och förutsättningar.

– Det är vanligt att verksamheterna har information i sina rutiner och ledningssystem som helt enkelt inte stämmer överens med hur de arbetar i praktiken. En del verksamhetsutövare är inte heller insatta i den dokumentation som tillhandahålls av den strålskyddsexpert de anlitat. Många av verksamheterna har anlitat samma strålskyddsexpert och använder samma dokumentmall. Vi har sett att det här leder till att vissa av de brister som vi påtalat följs upp på ett bra sätt, men åtgärderna implementeras då även på andra verksamheter som kanske inte har behov av samma rutiner och dokumentation, säger Richard Holzwarth.

De brister som upptäcktes och i vissa fall ledde till förelägganden har ofta med dokumenterade rutiner och underlag för skydd av arbetstagare att göra, exempelvis hur man säkerställer att ett blyförkläde fortfarande är dugligt som skydd mot strålning efter en viss tid och hur detta dokumenteras.

Efter att ha analyserat inspektionerna bedömer SSM att det behövs fortsatt tillsyn av landets hästveterinärer för att främja strålskyddet.

– Vi som myndighet uppskattar en bra dialog med verksamheterna och hoppas att vårt fortsatta arbete ska bidra till en god säkerhetskultur, säger Richard Holzwarth.

 

Ytterligare information: Richard Holzwarth, Enheten för tillsyn patienter och arbetstagare, via myndighetens presstjänst tfn 08-799 40 20

Fakta: Inspektioner av hästveterinärer

Sammanställningen är baserad på 32 inspektioner av hästveterinärer som har tillstånd för verksamhet med joniserande strålning. De bedriver verksamhet med både ambulerande och stationärröntgenverksamhet. Inspektionerna genomfördes under perioden september 2021 till maj 2022 i enlighet med tillsynsprogrammet ”Tillsynsprogram för hästveterinärer med röntgenverksamhet”. Samtliga inspektioner var planerade och anmälda i förväg. Vid inspektionstillfället intervjuade inspektörer från SSM personal från veterinärkliniken utifrån utvalda krav samt granskade viss dokumentation.