IAEA har fastställt IRRS-granskning

FN:s atomenergiorgan IAEA har för andra gången granskat hur väl Sverige lever upp till internationella riktlinjer inom kärnsäkerhet och strålskydd, den så kallade IRRS-granskningen (Integrated Regulatory Review Service). Granskningen görs var tionde år av en grupp internationella experter under ledning av IAEA. Den senaste genomfördes 14 – 25 november 2022 och nu är granskningsrapporten publicerad.

I rapporten slås fast att Sverige har ett omfattande regelverk för kärnsäkerhet och strålskydd som omfattar all verksamhet och alla potentiella exponeringssituationer. SSM uppfattades vara en kompetent och oberoende myndighet vars personal är engagerad i att effektivt fullgöra SSM:s lagstadgade skyldigheter.

I rapporten lyfts även en så kallad ”good practice” samt fyra ”good performance” fram. Den ”good practice” som identifierades gäller övervakning och optimering av patientdosimetri genom utveckling och användning av den webbaserade portalen DosReg.

Andra områden med goda resultat är bland annat:

  1. Det proaktiva tillvägagångssättet för att informera och påverka allmänhetens medvetenhet om säkerhetsåtgärder
  2. Öppenhet i beslutsfattandet för licensiering genom öppna domstolsförhandlingar
  3. Digitalisering av förfarandena för att underlätta källregistrering för sökande och godkända användare
  4. Övervakning av tillståndshavarna genom årliga samlade strålsäkerhetsvärderingar och identifiering av övergripande frågeställningar.