Internationell granskning av Sveriges hantering av radioaktivt avfall fastställd

Ett internationellt team av experter har utfört en granskning av hur väl Sverige lever upp till internationella riktlinjer när det gäller det nationella ramverket för hantering av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle. Nu har det internationella atomenergiorganet IAEA fastställt rapporten med expertteamets slutsatser.

Ett team av experter som samordnats av IAEA har under april 2023 genomfört en ARTEMIS-granskning för första gången i Sverige. IAEA har nu fastställt rapporten utifrån granskningen med expertteamets observationer. Expertteamets övergripande slutsats är att det i Sverige finns ett omfattande och välfungerande system när det gäller säker hantering av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle.

Expertteamet identifierade en så kallad god praxis när det gäller den svenska utvecklingen av ett slutförvar för använt kärnbränsle med KBS-3-metoden. Motiveringen är att Sverige har kommit långt i utvecklingen av slutförvarskonceptet, har genomfört en framgångsrik platsvalsprocess och har sett till att det har funnits interaktion med intressenter för att uppnå en bred acceptans för projektet. Detta har resulterat i att regeringen godkänt det föreslagna slutförvarskonceptet för använt kärnbränsle.

Expertteamet har även gett några rekommendationer och förbättringsförslag. Sverige bör:

  • Förtydliga den nationella policyn och strategin för att ta hand om icke-kärntekniskt avfall (från exempelvis sjukhus, industri eller forskning)
  • Utöka användningen av den nationella avfallsplanen
  • Skapa ett forum med aktörer som kan samordna förberedelserna för det framtida slutförvaret för långlivat låg- och medelaktivt radioaktivt avfall.

Bakgrund

För att undersöka hur väl länder lever upp till internationella riktlinjer för hantering av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle utförs en granskning som kallas Integrated Review Service for Radioactive Waste and Spent Fuel Management, Decommissioning and Remediation (ARTEMIS). Granskningen utförs av ett team av experter som samordnas av det internationella atomenergiorganet IAEA (International Atomic Energy Agency).

Det är första gången en ARTEMIS-granskning genomförs i Sverige. Regeringen har beställt uppdraget från IAEA mot bakgrund av EU:s kärnavfallsdirektiv som föreskriver att en internationell utvärdering ska göras minst vart tionde år.

Granskningen har genomförts utifrån underlag som sammanställts av SSM och skickats till granskningsteamet två månader före missionen som pågick under två veckor i april 2023. Möten hölls i Strålsäkerhetsmyndighetens lokaler i Solna där expertteamet hade möjlighet att diskutera och ställa frågor till representanter från bland annat Klimat- och näringslivsdepartementet, Strålsäkerhetsmyndigheten, Riksgälden, Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB), AB Svafo, Cyclife Sweden AB, European Spallation Source (ESS) och Vattenfall AB. Expertteamet besökte även SKB:s anläggningar Äspö-laboratoriet och det centrala mellanlagret för använt kärnbränsle (Clab) utanför Oskarshamn.

Ytterligare information: Michael Egan, projektledare på Strålsäkerhetsmyndigheten via myndighetens presstjänst, tfn 08-799 40 20.