Underlag överlämnat inför internationell granskning av Sveriges hantering av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle

Regeringen har beställt en granskning av hur väl Sverige lever upp till internationella riktlinjer för hantering av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle. Granskningen kommer att utföras av ett internationellt expertteam som samordnas av Internationella atomenergiorganet (IAEA). I samband med detta kommer teamet att föra diskussioner med berörda svenska aktörer och utarbeta ett utkast till sin slutliga granskningsrapport vid ett besök i Sverige den 17–27 april.

För att undersöka hur väl länder lever upp till internationella riktlinjer för hantering av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle utför IAEA en granskning som kallas Integrated Review Service for Radioactive Waste and Spent Fuel Management, Decommissioning and Remediation (ARTEMIS). För första gången ska nu en ARTEMIS-granskning genomföras i Sverige. Regeringen har beställt uppdraget från IAEA mot bakgrund av det europeiska kärnavfallsdirektivet som föreskriver att en internationell utvärdering ska göras minst vart tionde år.

Underlaget inför granskningen består bland annat av huvudrapporten SSM 2023:04 Kingdom of Sweden ARTEMIS Self-assessment Report 2023. Rapporten sammanfattar resultatet av en egenvärdering som utgår ifrån frågor som IAEA har sammanställt. Strålsäkerhetsmyndigheten har arbetat fram rapporten under 2022 i samverkan med berörda svenska aktörer, bland annat Riksgälden samt ett antal företag (avfallsproducenter och andra organisationer) som ansvarar för säker hantering inom det nationella systemet för radioaktivt avfall och använt kärnbränsle.

Rapporten har nu överlämnats till IAEA och det internationella expertteamet har även fått ta del av ett antal referensdokument som mer detaljerat beskriver det svenska systemet när det gäller landets hantering av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle.  Den samlade informationen är till grund för gruppens utvärdering utifrån internationella standarder och riktmärken.

– Internationellt sett ligger Sverige relativt långt fram när det gäller slutförvaring av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle. Det ska nu bli intressant att få expertteamets återkoppling på systemet som helhet. Råden från det IAEA-ledda expertteamet kan sedan användas för att stödja Sveriges vidare arbete med säker och ansvarsfull hantering av alla av typer radioaktivt avfall, säger Michael Egan, projektledare på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Granskningen har nu inletts genom att expertgruppen kan börja läsa in underlaget som lämnats över. Den fortsätter sedan på plats i Sverige med start den 17 april. Då får gruppen möjlighet att diskutera det svenska systemet med representanter från bland annat Regeringskansliet, Strålsäkerhetsmyndigheten, Riksgäldskontoret och olika privata aktörer.

– ARTEMIS-granskningen har beställts av regeringen vid sidan av en internationell utvärdering av regelverket för kärnsäkerhet och strålskydd (IRRS) som genomfördes i höstas, även det under samordning av IAEA. Huvudfokus för ARTEMIS ligger därför inte så mycket på reglering utan på hur det nationella systemet för hantering av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle fungerar som helhet, berättar Michael Egan.

Expertteamets slutsatser kommer att presenteras vid ett avslutande möte den 27 april. Eventuella rekommendationer och förbättringsförslag hanteras sedan av berörda parter, och kommer även att tas hänsyn till när den nationella planen för hantering av radioaktivt avfall uppdateras (även detta enligt kärnavfallsdirektivet).

Granskningsteamets rapport om ARTEMIS-granskningen i Sverige kommer att offentliggöras av IAEA efter att den är fastställd, inom några månader efter granskningsmissionen.

Ytterligare information: Michael Egan, projektledare på Strålsäkerhetsmyndigheten via myndighetens presstjänst, tfn 08-799 40 20.