Strålsäkerhetsmyndigheten bjuder in till möte om kärnavfallsfrågor

Vad händer i processen kring slutförvaret av använt kärnbränsle? Vad kom den internationella granskningen av Sveriges hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall fram till? Det är några av frågorna som kommer att avhandlas på Strålsäkerhetsmyndighetens informationsmöte om kärnavfallsfrågor den 10 april i Solna.

Regeringen har gett tillstånd enligt lagen om kärnteknisk verksamhet till slutförvaring av kärnavfall och använt kärnbränsle från dagens reaktorer. Nu pågår stegvisa prövningsprocesser enligt kärntekniklagen för ett slutförvar för använt kärnbränsle och utbyggnad av det befintliga slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall. Strålsäkerhetsmyndigheten ska godkänna säkerhetsredovisningar i olika steg innan slutförvaren kan tas i drift.

Prövning av slutförvar och mellanlager

Under ett informationsmöte berättar representanter för Strålsäkerhetsmyndigheten om läget i prövningsprocesserna för slutförvaring och mellanlagring, samt om arbetet med uppdaterade föreskrifter för geologiska slutförvar.

Förra året granskades Sveriges ramverk för hantering av använt kärnbränsle och annat radioaktivt avfall av en en grupp internationella experter samordnad av det internationella atomenergi organet (IAEA). Vad de kom fram till och hur myndigheten kan dra lärdomar från granskningen är ytterligare en punkt på agendan under mötet.

– Strålsäkerhetsmyndigheten har ett ansvar att informera om vad som händer i frågor som rör kärnavfall. Mötet syftar till att informera brett om vad som hänt den senaste tiden, vad som pågår nu och vad som behöver göras framåt för att radioaktivt avfall och använt kärnbränsle ska förvaras på ett säkert sätt utan risk för människor och miljö, berättar Michael Knochenhauer, generaldirektör för Strålsäkerhetsmyndigheten.

Nya reaktorer kan ge nytt avfall

Det finns nu planer på nya kärnkraftsreaktorer i Sverige som skulle producera nytt avfall vilket inte ryms inom dagens avfallsprogram. Strålsäkerhetsmyndigheten presenterar under mötet det arbete som pågår med att kartlägga vilket avfall som kan komma att produceras från små modulära reaktorer (SMR).

Informationsmöte om kärnavfallsfrågor 10 april 2024

Datum: 10 april 2024
Tid: 13.00–15.30
Plats: Strålsäkerhetsmyndighetens lokaler i Solna, Solna strandväg 96, 171 54 Solna, lokal Fogdö på entréplan.

Du behöver anmäla dig för att delta på plats. Mötet kommer även gå att följa digitalt.