Strålsäkerhetsmyndigheten stärker strålsäkerheten i Ukraina

Strålsäkerhetsmyndighetens samarbete med Ukraina har sedan 2022 utökats för att möta konsekvenserna av Rysslands fullskaliga invasion av landet. Stödet sker bland annat i form av utrustning och syftet är att stärka strålsäkerheten. Detta redovisar Strålsäkerhetsmyndigheten i en rapport som lämnats till regeringen.

Strålsäkerhetsmyndigheten bedriver utvecklingssamarbete med bland annat Ukraina, Georgien och Moldavien. Huvudmålet är att bygga upp ländernas kapacitet och öka strålsäkerheten. Det är viktigt att länderna lever upp till internationella standarder och EU-direktiv på strålsäkerhetsområdet, liksom att gränskontrollerna förbättras och smuggling av nukleära och radioaktiva ämnen förhindras.

– Myndighetens utvecklingssamarbete i Östeuropa har förändrats sedan Rysslands invasion och mycket fokus ligger på samarbetet med Ukraina. Trots att förutsättningarna för att bedriva strålsäkerhetsarbete i Ukraina har förändrats har arbetet åter kommit igång och fungerar nu bra, berättar Emma Wallfelt, handläggare på enheten för internationella policyfrågor på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Strålsäkerhetsmyndigheten stödjer den ukrainska systermyndigheten, SNRIU, bland annat inom kärnsäkerhet, kärnämneskontroll och hantering av radioaktiva material.  

– Vi har försett myndigheten med ett speciellt mjukvaruverktyg som är nödvändigt för att bland annat genomföra probabilistiska säkerhetsanalyser och tillsyn av kärnkraftverk i Ukraina. Vi stöttar också den ukrainska kärnkraftoperatören med utrustning och utbildning på de ukrainska kärnkraftverken, säger Emma Wallfelt.

Nordiskt samarbete för kärnsäkerhet i Ukraina

Strålsäkerhetsmyndigheten samarbetar också i flera projekt med de nordiska systermyndigheterna; STUK i Finland, DSA i Norge och DEMA i Danmark. Insatserna samordnas på regelbundna möten där också FN:s atomenergiorgan IAEA deltar.

– På mötena får vi uppdaterad information från IAEA:s personal på plats vid kärnkraftverken i Ukraina. Informationen är viktig för att bedöma vilket stöd som är relevant. Samordningen minskar risken för att flera aktörer skickar samma typ av stöd, och vi kan också få bekräftat att det stöd vi ger når fram till rätt aktör, berättar Emma Wallfelt.

Ökad jämställdhet inom den nukleära sektorn

Strålsäkerhetsmyndigheten stödjer även organisationen Women in Nuclear Ukraine (WiN Ukraine), vars mål är att främja och stärka kvinnor i den nukleära sektorn, genom att dels öka medvetenheten om jämställdhet mellan könen, dels uppmuntra unga kvinnor att jobba inom sektorn.

– Vi har under 2023 lämnat finansiellt stöd till organisationen samt finansierat framtagandet av studiemateriel på ukrainska inom fysiskt skydd, säger Emma Wallfelt.

Ytterligare information: Emma Wallfelt, handläggare på enheten för internationella policyfrågor, via myndighetens presstjänst, telefon 08-799 40 20.

Uppdrag och redovisning

Strålsäkerhetsmyndigheten ska enligt regleringsbrevet för budgetåret 2024 bedriva utvecklingssamarbete med Ukraina, Georgien, Moldavien och Armenien. Målet är att stärka de nationella strålsäkerhetsmyndigheterna i sitt uppdrag, bidra till ökad strålsäkerhet samt till att länderna lever upp till internationella standarder och EU-direktiv på strålsäkerhetsområdet.

2023 och 2024 har Strålsäkerhetsmyndigheten fått ökade anslag för att kunna bedriva utvecklingssamarbete med Östeuropa.

Strålsäkerhetsmyndigheten har stöttat Ukraina sedan 2005.