Säker strålmiljö i Sverige – men hudcancerfallen fortsätter att öka

Den årliga uppföljningen av Sveriges miljökvalitetsmål visar att målet ”Säker strålmiljö”, som Strålsäkerhetsmyndigheten ansvarar för, är nära att uppnås. Målen inom tre av fyra områden nåddes under 2020. Det fjärde området, ultraviolett (UV) strålning, har fortfarande inte uppnåtts, eftersom antalet fall av hudcancer fortsätter att öka. Däremot ser svenskarnas solvanor ut att vara på väg att förbättras.

Målet att minska antalet hudcancerfall, så att de blev färre år 2020 än år 2000, har inte varit möjligt att uppnå. Istället fortsätter fallen att öka. För att minska antalet hudcancerfall måste barns och vuxnas exponering för UV-strålning minska, vilket kräver en förändrad livsstil och nya attityder kring utseende och solning.

– Vi ser dock positiva tecken. 2020 års enkätundersökning om svenskars solvanor visar en fortsatt förändring när det gäller attityder. Att vara solbrun har blivit mindre eftersträvansvärt sedan 2016. Svenskar prioriterar sin hälsa starkt, den egna hälsan är viktigare än att bli solbrun, säger Hélène Asp, enhetschef på Strålsäkerhetsmyndighetens enhet för miljöövervakning.

Även om människors exponering för UV-strålning minskar så kommer antalet cancerfall att fortsätta öka en period, eftersom det kan ta decennier för hudcancer att utvecklas. Därför kan inte målet om UV-strålning uppnås, även om det finns positiva tecken inför framtiden. Förra årets rapport, från Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd för UV-strålning, hänvisar bland annat till en svensk studie som visar en minskning av antalet solrelaterade hudförändringar hos barn i åldern 7–10 år.

– Stark solexponering, särskilt under barndomen, ökar antalet solrelaterade hudförändringar, vilket i sin tur kan innebära en ökad risk att utveckla malignt melanom senare i livet. Att antalet hudförändringar hos svenska barn minskar tyder på att föräldrar har skyddat sina barn från skadlig solexponering i större utsträckning under senare år. En trend som bådar gott inför framtiden, säger Hélène Asp.

Under 2020 har SSM fortsatt att arbeta med åtgärder för miljökvalitetsmålen. Myndigheten har exempelvis genomfört en informationskampanj med kortfilmer om hur man bäst skyddar sig mot solens skadliga UV-strålning, omhändertagandet av så kallade herrelösa strålkällor från icke kärntekniskt radioaktivt avfall, utbildningsinsatser i femte generationens mobiltelefoni för kommunernas miljö- och hälsoinspektörer och beslut om att ta fram ett förslag till en nationell kompetensförsörjningsstrategi för en ökad och stabilare forskningsfinansiering inom strålsäkerhetsområdet.

Ytterligare information: Hélène Asp eller Sofie Orvestedt, enheten för miljöövervakning via myndighetens pressjour, tel. 08-799 40 20.